Профіль освітньої програми

Комп'ютерная інженерія
Спеціальність123 Комп'ютерна інженерія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет комп’ютерних наук і технологій
Випускова кафедраКафедра «Комп'ютерні системи та мережі»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень QF-EHEA – перший цикл EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіБакалавр з комп’ютерної інженерії
Передумови вступуНаявність свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту, диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), диплом фахового молодшого бакалавра, наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kudermetov@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі комп’ютерної інженерії. Освітня програма забезпечує формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної інженерії стосовно розробки апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія Об’єкти професійної діяльності випускників: - програмно-технічні засоби (апаратні, програмовані, реконфігуровані, системне та прикладне програмне забезпечення) комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів. - інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом вказаних програмно-технічних засобів. - методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектура та організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, вбудованих і розподілених обчислень. Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): методи автоматизованого проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, методи математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології розробки спеціалізованого програмного забезпечення, технології мережних, мобільних та хмарних обчислень. Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології, спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. Ключові слова: комп’ютерна інженерія, програмування, моделювання, проєктування, розробка, інформаційні технології, обробка даних, програмно-технічні засоби комп’ютерних систем.
Особливості програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на інтегровану підготовку фахівців до проєктування, розробки та використання апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та їх компонентів. Проходження практики з відривом від теоретичного навчання, зокрема на фірмах-партнерах та підприємствах Запорізького регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Професіонал в галузі обчислюваних систем» може працевлаштуватися в підприємствах і закладах будь-якої форми власності, які працюють в сфері ІТ-технологій, інформаційно-комунікаційного та телекомунікаційного сектора на посадах: 3121 - Фахівець з інформаційних технологій
Подальше навчання: Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Професіонал в галузі обчислюваних систем» може працевлаштуватися в підприємствах і закладах будь-якої форми власності, які працюють в сфері ІТ-технологій, інформаційно-комунікаційного та телекомунікаційного сектора на посадах: 3121 - Фахівець з інформаційних технологій
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, використання інформаційних технологій, дистанційне навчання в системі Moodle, з використанням месенджерів Telegram та Viber, сервісів Google Meet та Zoom. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна, змішана. Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі рекомендованих джерел інформації, консультації із викладачами.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Поточний контроль – усне та письмове опитування, захист звітів з лабораторних та практичних робіт, тестування. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист курсових робіт та проєктів, захист кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8 Здатність працювати в команді.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність застосовувати законодавчу та нормативно правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії.
СК2 Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.
СК3 Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.
СК4 Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки.
СК5 Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо.
СК6 Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.
СК7 Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності.
СК8 Готовність брати участь у роботах з впровадження комп’ютерних систем та мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення.
СК9 Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.
СК10 Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації.
СК11 Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів.
СК12 Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;
СК13 Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій.
СК14 Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.
СК15 Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняті рішення.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.
ПР2 Мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в комп’ютерних системах.
ПР3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії.
ПР4 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.
ПР5 Мати знання основ економіки та управління проектами.
ПР6 Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей.
ПР7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.
ПР8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей.
ПР9 Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності.
ПР10 Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для спеціальності обладнання.
ПР11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.
ПР12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.
ПР13 Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем та їх компонентів.
ПР14 Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
ПР15 Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.
ПР16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
ПР17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).
ПР18 Використовувати інформаційні технології та для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
ПР19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення.
ПР20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення.
ПР21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Гарантом освітньої програми є доцент Кудерметов Равіль Камілович кандидат технічних наук за відповідною спеціальністю 05.13.08 – обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Всі викладачі, які забезпечують освітні компоненти фахової підготовки, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності. За останні роки викладачі кафедри програмних засобів взяли участь у виконанні таких міжнародних проєктів програми Tempus Європейського Союзу: DESIRE (2013-2016) «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (544091- TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR), програми Erasmus+ Європейського Союзу: ALIOT (2016-2019) «Інтернет речей: нова навчальна програма для потреб промисловості та суспільства» (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP), програми Німецької служби академічних обмінів DAAD VIMACS (Virtual Master Cooperation Data Science). Викладачі, що забезпечують освітній процес, пройшли підвищення кваліфікації та стажування в провідних закордонних та українських університетах, опублікували спільні наукові та навчально-методичні матеріали разом з іноземними колегами. Певна частка викладачів має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2).
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічна база кафедри комп’ютерних систем та мереж відповідає сучасним вимогам для забезпечення навчального процесу і виконання службових обов’язків робітників кафедри. У навчальному процесі функціонують 6 лабораторій, зокрема, навчальні лабораторії грід-технологій та хмарних обчислень (ауд. 353); системної інтеграції комп’ютерних технологій (ауд. 52); паралельних та розподілених обчислень (ауд. 146); цифрових систем передавання даних (ауд. 50); комп’ютерних мереж та бездротових технологій (ауд. 127); проектування мікропроцесорних систем (ауд. 50а).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, сервіси Google Сlassroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загально університетську, централізовану платформу moodle.zp.edu.ua. Офіційний веб-сайт кафедри http://csn.zntu.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в університеті користувачі мають доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо- професійної програми викладені у Електронний Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» http://eir.zntu.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка». Студенти мають можливість брати участь у міжнародній академічній мобільності програм Erasmus+ та DAAD у провідних університетах Європейського Союзу.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Публічний захист кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна містити результати виконання аналітичних та теоретичних, системо-технічних або експериментальних досліджень одного з актуальних завдань спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія в рамках об’єктів професійної діяльності бакалаврів, а також результати проектування, моделювання, імплементації та тестування заданих у завданні до виконання роботи комп’ютерних засобів та демонструвати досягнення результатів навчання, визначених цим стандартом і освітньою програмою, здатність автора логічно, на підставі сучасних наукових методів викладати свої погляди за темою роботи, обґрунтовувати вибір технічного і програмного забезпечення, робити обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо отриманих результатів. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційні роботи мають бути оприлюднені на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу (факультеті, інституті, кафедрі), або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Публічний захист кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна містити результати виконання аналітичних та теоретичних, системо-технічних або експериментальних досліджень одного з актуальних завдань спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія в рамках об’єктів професійної діяльності бакалаврів, а також результати проектування, моделювання, імплементації та тестування заданих у завданні до виконання роботи комп’ютерних засобів та демонструвати досягнення результатів навчання, визначених цим стандартом і освітньою програмою, здатність автора логічно, на підставі сучасних наукових методів викладати свої погляди за темою роботи, обґрунтовувати вибір технічного і програмного забезпечення, робити обґрунтовані висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо отриманих результатів. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційні роботи мають бути оприлюднені на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу (факультеті, інституті, кафедрі), або у репозитарії закладу вищої освіти.