Профіль освітньої програми

Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Спеціальність125 Кібербезпека
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Захист інформації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з кібербезпеки за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 2149.2 Професіонал із організації інформаційної безпеки 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми

Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: сфера забезпечення інформаційної та кібербезпеки. Цілі навчання: - підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми та реалізовувати інноваційні проекти у сфері забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки. Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, поняття, закони, принципи виявлення й ідентифікації ризиків та забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні, алгоритмічні, програмно-апаратні методи і технології захисту інформації. Інструменти та обладнання:сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційн системи та спеціалізоване програмне забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати в державному та приватному секторах України та Європейського Союзу у таких сферах економічної діяльності (за КВЕД ДАК 009:2010): 62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність. 63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали. 80.2 Обслуговування систем безпеки. А саме: 1) адміністрування ОС сімейства Windows/Linux, мережевого обладнання і технологій TCP/IP, DNS, DHCP, SSL/TLS, etc.; 2) застосування засобів антивірусного захисту (ESET, McAfee, Zilly, etc.), програмних, клієнт-серверних та хмарних технологій захисту інформації (систем веб фільтрації, систем запобігання вторгнень, систем захисту пошти від вірусів і спаму, etc.); 3) створення технічної, проектної та експлуатаційної документації інформаційно-комунікаційних систем (далі – ІКС) та систем захисту інформації (далі – СЗІ); 4) налагодження, експлуатації та проведення аналізу системних процесів функціонування мережевих, клієнт-серверних та хмарних технологій; 5) проведення моніторингу несанкціонованої активності в обчислювальних системах; 6) створення, впровадження та експлуатації комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ), а також СЗІ в складі інформаційно-телекомунікаційних (далі – ІТС) та обчислювальних систем; 7) формування політик та процесів у сфері IT безпеки, управління доступом до мережевих ресурсів ІТС та ризиками інформаційної безпеки; 8) проведення розслідувань інцидентів та забезпечення аудиту процесів інформаційної безпеки; 9) підтримка наукових досліджень, педагогічна діяльність і т.п. Магістрам, які здобули освіту за освітньою програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» присвоюється кваліфікація (за КВЕД ДК 003:2010): 2149.2 Професіонал із організації інформаційної безпеки; 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів. Вони можуть обіймати такі посади, як: - керівник служби інформаційної безпеки підприємства; - керівник служби захисту інформації; - керівник аналітичного відділу з забезпечення кібербезпеки; - керівник відділу стратегічного планування та прогнозування стану кібербезпеки об’єкту інформаційної діяльності; - керівник інформаційної служби; - керівник служби з інформаційно-аналітичної роботи; - керівник служби з реагування на кіберінцеденти; - інші керівні та профільні місця за фахом в компаніях, підприємствах приватного та державного сектору в сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки ; - викладач університетів та вищих навчальних закладів; - науковий співробітник (кібербезпека, телекомунікації, комп’ютерні мережі, проекти та програми); - професіонал з управління проектами та програмами то що.
Подальше навчання: Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень за спеціальністю “Кібербезпека”; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: 
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми за спеціальністю 125 «Кібербезпека» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Кваліфікаційна робота виконується студентом самостійно та є закінченою науково-дослідною роботою, що пов’язана з вирішенням актуальних завдань, зумовлених особливостями підготовки магістрів за зазначеною спеціальністю. Робота має свідчити про те, що її автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно проводити наукові дослідження, що мають теоретичне і практичне значення. Вимоги до змісту, об’єму і структури кваліфікаційної магістерської роботи визначаються методичними вказівками до дипломного проектування магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека». Теми кваліфікаційних робіт мають бути оприлюднені на офіційному сайті кафедри захисту інформації. Кваліфікаційна робота магістра підлягає обов’язковій перевірці на академічний плагіат та має бути оприлюднена шляхом розміщення її на офіційному сайті вищого навчального закладу або структурного підрозділу до публічного захисту. Атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документу встановленого зразку про присудження йому ступеня магістр з присвоєнням кваліфікації (за КВЕД ДК 003:2010): 2149.2 Професіонал із організації інформаційної безпеки. 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Національний університет «Запорізька політехніка» розробляє та затверджує: положення про Екзаменаційну комісію (ЕК); порядок перевірки кваліфікаційних дипломних магістерських робіт на плагіат; нормативи унікальності текстів кваліфікаційних дипломних магістерських робіт. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється ЕК, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і публічно. Дипломна робота магістра допускається до захисту перед ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який офіційно затверджений НУ «Запорізька політехніка. Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна дипломна магістерська робота – це навчально-наукова робота студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра з кібербезпеки для встановлення відповідності отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. Дипломна робота магістра є інструментом закріплення та демонстрації сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних компетентностей відповідно профілю обраної освітньо-професійної програми. Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, запобігання академічного плагіату дипломні роботи мають бути розміщені на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка.