Профіль освітньої програми

Корекційна освіта
Спеціальність016 Спеціальна освіта
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Спеціальна освіта»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний,90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклQF-EHEA – другий цикл , EQF-LLL – 7 рівень; НРК України – 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні
Кваліфікація в дипломіМагістр зі спеціальної освіти
Передумови вступуОсвітній рівень бакалавра (6 рівень НРК) або вищий рівень
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку ivp-08@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру; здатності до професійної педагогічної діяльності, а також інших соціально важливих навичок (soft skills). Підготовка фахівців-педагогів, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: корекційно-розвивальний та реабілітаційний процеси; способи організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу, зумовлені закономірностями та особливостями змісту корекційно-педагогічної діяльності; організація спеціальної та інклюзивної освіти; організація і забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи спеціальної та інклюзивної освіти. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері спеціальної та інклюзивної освіти. Теоретичний зміст предметної області: система наукових теорій і концепцій щодо спеціальної та інклюзивної освіти, корекційної педагогіки, функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами; технології розвитку осіб з особливими освітніми потребами. Методи, методики та технології: загальнонаукові (теоретичні, емпіричні, математичні, статистичні), психологічні та педагогічні методи аналізу проблем спеціальної та інклюзивної освіти; інформаційно-комунікаційні технології; методики і технології корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; інструменти, необхідні у процесі надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: Вища освіта в галузі освіти. Спеціалізація «Корекційна освіта». Підготовка фахівців для педагогічної, інноваційної та науко-вої діяльності, орієнтованих на застосування сучасних і перс-пективних науково-практичних досліджень спеціальної та інклюзивної освіти, проектування інноваційних програм ло-гопедичної корекції.
Особливості програми: Поєднання теоретичної та практичної підготовки у закладах освіти та інших стейкхолдерів. Випускники програми воло-діють сучасними освітніми технологіями і навичками, необхідними для розв’язання спеціалізованих задач корекційно-розвивальної роботи з особами з тяжкими порушеннями мов-лення та здатні проводити наукову та інноваційну професійну діяльність, володіють іншими соціально важливими навичка-ми (soft skills).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 можуть займати наступні посади: - 2340-Вчитель-логопед; - 2340-Вчитель спеціальної освіти; - 2340-Фахівець (консультант) інклюзивно-ресурсного центру; - 2229.2-Терапевт мови і мовлення; - 23-Професіонал в галузі освіти та навчання; - 2310-Викладач закладів вищої освіти.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, підвищувати і отримувати додаткову кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, семінарські, практичні заняття; навчальні, логокорекційні практикуми; виконання курсових робіт з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Теоретична і практична підготовка в освітніх закладах, в організаціях роботодавців які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги та інших стейкхолдерів. Керівництво та консультування при виконанні випускної кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Основні види контролю: поточний контроль; поточний рубіжний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий); атестація здобувачів вищої освіти. Форми контролю: письмове або усне опитування; контрольна робота; залік; диференційний залік; письмовий або усний екзамен; електронне або письмове тестування; захист курсової роботи на засіданні фахової комісії; публічний захист випускної кваліфікаційної роботи, з попередньою обов’язковою перевіркою на плагіат. Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано - не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК2 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК3 Здатність працювати в команді.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти.
ФК2 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами (залежно від спеціалізації).
ФК3 Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів.
ФК4 Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства.
ФК5 Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
ФК6 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів.
ФК7 Здатність до організації освітнього процесу у спеціальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.
ФК8 Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.
ФК9 Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища.
ФК10 Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або освітні проекти у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.
ФК12 Здатність відбору та конструювання змісту корекційно-логопедичної, діагностичної, профілактичної, виховної та методичної роботи в кожному окремому випадку порушено-го мовлення чи у разі роботи з групою осіб.
ФК13 Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК11 Уміння діагностувати та відмежовувати порушення мовлення від фізіологічних проявів мовленнєвого становлення у дітей на кожному віковому етапі; диференціювати дітей з мовленнєвими розладами від дітей з подібними станами (порушення інтелекту, слуху, психічні захворювання та ін..).

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів розв’язання наявних проблем.
РН2 Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах.
РН3 Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб.
РН4 Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки.
РН5 Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій.
РН6 Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах партнерства.
РН7 Робити фаховий внесок до професійних знань і практики та оцінювання результатів діяльності команди у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, мотивувати учасників команди супроводу до досягнення спільних цілей.
РН8 Приймати ефективні рішення з питань спеціальної та інклюзивної освіти, у тому числі у складних і непередбачу-ваних умовах; прогнозувати їх розвиток; визначати фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей, зокрема, вимоги споживачів; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.
РН9 Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері спеціальної та інклюзивної освіти.
РН10 Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані.
РН11 Здійснювати управління складною діяльністю у сфері спеціальної та інклюзивної освіти та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності.
РН12 Організовувати та здійснювати методичний супровід процесу навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціальних закладів освіти та інклюзивного освітнього середовища.
РН13 Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можли-востей та здібностей дітей.
РН14 Створювати та реалізовувати наукові розробки та/або освітні проєкти, спрямовані на підвищення якості організації освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН15 Вміти діагностувати і відрізняти характерні ознаки різних мовленнєвих порушень; розробляти і застосовувати моделі дослідження та корекції різних сторін мовлення осіб-логопатів та інших нозологічних груп; організувати процес логопедичного обстеження та корекційно-компенсуючого навчання, оцінювати його ефективність.
РН16 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності
РН17 Розробляти і викладати фахові навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. Індивідуальна академічна мобільність забезпечується з власної ініціативи здобувачів вищої освіти, в рамках програми кредитної мобільності для викладачів та студентів Erasmus + , а також інших міжнародних програм.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах та базується на принципах засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом освітньої програми. Викладання здійснюється українською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна за-дача чи проблема у сфері спеціальної та/або інклюзивної освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті закладу вищої освіти або його під-розділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері спеціальної та/або інклюзивної освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.