Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітня програма: Корекційна освіта
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Науково-дослідна робота в галузі3Залік
ОК 2Іноземна мова професійного спрямування3Залік
ОК 3Педагогіка інклюзивної освіти3Екзамен
ОК 4Логокорекційні методики6Залік, Екзамен
ОК 5Загальна та вікова логопсихологія6Екзамен
ОК 6Сучасні технології соціальних комунікацій3Залік
ОК 7Інноваційні технології освітнього процесу осіб з психофізичними порушеннями6Залік, Екзамен
ОК 8Діагностика та супровід осіб з тяжкими порушен-нями мовлення3Залік
ОК 9Педагогіка вищої освіти3Екзамен
ОК 10Підготовка та захист кваліфікаційної роботи18Публічний захист
ОК 11Переддипломна практика6Диф. залік
ОК 12Виробнича практика (стажування)6Диф. залік
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:66
Вибіркові компоненти
24
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2426.67%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90