Профіль освітньої програми

Металургія
Спеціальність136 Металургія
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, Освітня складова 40 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 8 рівень QF-EHEA – третій цикл ЕQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з металургії
Передумови вступуНаявність ступеня магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у Європейський та світовий нау-ково-освітній простір професіоналів, здатних до самостійної науково-дослідницької, організаційної та практичної діяльності в металургії, а також ви-кладацької діяльності у вищій освіті. Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку НУ «Запорізька політехні-ка» на 2021-2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Теоретичний зміст предметної області – концепції та методологія наукових досліджень об’єктів та систем металургійного та ливарного виробництва; поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення та модернізації, що використовуються з метою створення нових та покращення існуючих ливарних та металургійних процесів та технологій. Цілі навчання – формування науково-професійних компетентностей, необхідних для набуття здатностей продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, здійснювати власні наукові дослідження в сфері металургії та ливарного виробництва, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики; розроблення, моделювання, створення нових та вдосконалення наявних ливарних та металургійних процесів. Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності: теоретичні та прикладні дослідження в сфері технологій та обладнання металургії, викладання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти; процеси формування структури та забезпечення властивостей ливарних сплавів за рахунок використання сучасних технологічних процесів. Методи, засоби та технології – фізико-хімічні методи дослідження і аналізу, системний аналіз, статистичні методи досліджень, методи оптимізації та прогнозування металургійних та ливарних процесів, математичне і комп’ютерне моделювання, мікроструктурний аналіз, технології обробки матеріалів, методи контролю якості та визначення фізичних характеристик матеріалів, методи планування експерименту; технології розробки нових та вдосконалення існуючих ливарних процесів для забезпечення необхідного рівня властивостей готових ливарних виробів. Інструменти та обладнання – експериментальне обладнання для досліджень в сфері металургії і суміжних галузей, технологічне обладнання металургії, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта, орієнтована на науково-дослідну роботу у галузі металургії, що пов’язана з фізико-хімічними процесами та явищами плавлення металів та сплавів, формуванням заданої структури та властивостей металургійної та ливарної продукції. Ключові слова: металургія, порошкова металургія, ливарне виробництво, спеціальна металургія, процеси кристалізації, залізовуглецеві сплави, кольорові сплави, металургійна про-дукція.
Особливості програми: Поєднання теоретичної та практичної підготовки на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Випускники програми володіють сучасним інженерним мисленням і навичками необхідними для розв’язання спеціалізованих задач в галузі металургії та ливарного виробництва, здатні виконувати професійну та виробничу діяльність, володіють іншими соціально важливими навичками (soft skills). Реалізація освітньої програми передбачає залучення до аудиторних занять провідних фахівців, можливий семестр академічної міжнародної мобільності.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: За класифікатором професій України ДК 003:2010: 2147.1 – Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія) 2147.1 – Науковий співробітник (гірництво, металургія) 2147.1 – Науковий співробітник консультант (гірництво, металургія) 2149.1 – Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 2149.1 – Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 2149.1 – Науковий співробітник консультант (галузь інженерної справи) 2149.2 – Інженер-дослідник 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу
Подальше навчання: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих або участь у постдокторських програмах.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Навчання реалізується методом проблемноорієнтованого навчання у вигляді лекцій, семінарів, практичних та лабораторних заняття в малих групах, індивідуальних занять, застосування інформаційно-комунікаційних технологій за окремими освітніми компонентами. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, E-mail, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; навчальні, ливарні та комп’ютерні практикуми; виконання курсових робіт та проєктів, з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Практична підготовка на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Навчання через самостійні дослідження та презентацію результатів на семінарах та конференціях. Керівництво та консультування при написанні дисертаційної роботи.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється з використанням рейтингової системи оцінювання, яка передбачає поточний контроль у вигляді заліків і екзаменів. Двічі на рік передбачено звітування здобувачів про виконання дослідної складової. Захист дисертації.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні про-блеми у сфері металургії при здійсненні професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методо-логію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК4 Здатність розв’язувати комплексні проблеми металургії на основі системного наукового світогляду та загального ку-льтурного ругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Здатність ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні проекти в металургії та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням технічних, економічних, правих, екологічних та етичних аспектів, лідерство під час їх реаліза-ції.
Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в металургії і дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з металургії та суміжних галузей.
Здатність самовдосконалюватися, презентувати результати досліджень фахівцям і нефахівцям, читати лекції, вести спеціалізовані навчальні і наукові семінари.
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері мета-лургії, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних дослі-джень.
Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти експериментальних і теоретичних досліджень, а також методи моделювання металургійних процесів та/або обладнання для розв’язання комплексних проблем металургії.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Мати передові концептуальні та методологічні знання з металургії та на межі предметних галузей, а також дослідни-цькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
РН2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми металургії державною та іноземною мовами, квалі-фіковано відображати результати досліджень у наукових пу-блікаціях в провідних наукових виданнях.
РН3 Використовувати необхідні для обґрунтування висновків докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експе-риментальних досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні емпіричні дані.
РН4 Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі металургійних процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів в металургії.
РН5 Планувати і виконувати експериментальні дослідження з металургії та дотичних міждисциплінарних напрямів з ви-користанням сучасних обладнання та методик, аналізувати результати експериментів у контексті усього комплексу су-часних знань щодо досліджуваної проблеми.
РН6 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної струк-тури, бази даних та інформаційні системи.
РН7 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити ная-вне та створити нове цілісне знання та/або професійну прак-тику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми металургії з дотриманням норм академічної етики і врахуван-ням соціальних, екологічних та правових аспектів.
РН8 Глибоке розуміння загальних принципів і методів при-родничих та технічних наук, а також методології наукових досліджень, їх застосування у власних дослідженнях у сфері металургії та у викладацькій практиці.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси) та (Критерій 9. Прозорість та публічність), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Інформацій ресурс НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/kafedra-mashin-i-tehnologiyi-livarnogo-virobnictva
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними закла-дами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобіль-ності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька полі-техніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. Індиві-дуальна академічна мобільність забезпечується з власної іні-ціативи здобувачів вищої освіти, в рамках програми кредитної мобільності для викладачів та студентів Erasmus + , а також інших міжнародних програм.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах та базується на принципах засвоєння дис-циплін, передбачених навчальним планом освітньої програми. Методика викладання – українською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програ-мою Металургія, спеціальності 136 – Металургія здійсню-ється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з прис-воєнням кваліфікації: доктор філософії з металургії. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація демонструє здатність здобувача розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослід-ницько-інноваційної діяльності в металургії, що передба-чає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертація не містить академічного плагіату, фальсифі-кації, фабрикації. Дисертація розміщується на сайті закладу вищої освіти, його структурного підрозділу або у репозитарії закладу вищої освіти. Дисертація відповідає іншим вимогам, встановленим за-конодавством.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Металургія, спеціальності 136 – Металургія здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор філософії з металургії. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація демонструє здатність здобувача розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в металургії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертація не містить академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертація розміщується на сайті закладу вищої освіти, його структурного підрозділу або у репозитарії закладу вищої освіти. Дисертація відповідає іншим вимогам, встановленим законодавством.