Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 136 Металургія
Освітня програма: Металургія
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Філософія науки та інновацій3Екзамен
ОК 2Іноземна мова наукового спрямування6Залік
ОК 3Планування експерименту в металургії4Екзамен
ОК 4Управління науковими проєктами та захист інтелектуальної власності4Залік
ОК 5Сучасні сплави для машинобудування4Екзамен
ОК 6Прогресивні технології в ливарному виробництві4Екзамен
ОК 7Науково-педагогічна практика3Диф. залік
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:28
Вибіркові компоненти
12
Загальний обсяг вибіркових компонентів:1230%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ40