Профіль освітньої програми

Електричні та електронні апарати
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень (Бакалавр).
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіТехнічний фахівець-електрик
Передумови вступуПовна загальна середня освіта або середня спеціальна освіта За результатами ЗНО Решта вимог визначаються правилами прийому за освітньо-професійною програмою бакалавра.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку zproton@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців із загальними та професійними компетентностями у галузі електротехніки, електроенергетики та електромеханіки, здатних розв’язувати комплексні про-блеми у галузі професійної діяльності. Поєднання високого рівня професійної підготовки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в галузі електричної інженерії з формуванням у фахівців науково-технічного світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній (природничо-науковій) й професійній областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів, тощо.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» Спеціальність: «141 Електроенергетика, електротехніка та еле-ктромеханіка» Освітня програма: «Електричні та електронні апарати» Об’єкти вивчення – виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи. Мета навчання – навчитись розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенергетику, електротехніку та електромеханіку і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області – базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, їх використання для моделювання, оптимізації та аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних та електронних апаратів, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Методи, методики та технології – аналітичні методи розрахун-ку електричних кіл, електричних та електронних апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними систе-мами, електричних навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання. Інструменти та обладнання – контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, комп’ютери.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на формування макси-мально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати».
Основний фокус освітньої програми: Загальна, спеціальна освіта та професійна підготовка в області електромеханіки з можливістю набуття необхідних практичних навиків для подальшого навчання або професійної кар’єри. Ключові слова: електротехнічний комплекс, електроенергетика, електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні системи, електричні апарати, електронні апарати, пристрої та устаткування, системи керування.
Особливості програми: Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової підготовки. Ключовий аспект програми – широка вибіркова компонента підготовки за освітньою програмою. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі електротехніки, електромеханіки та енергетики.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати на промислових підприємствах електроенергетичної, електротехнічної та електромеханічної галузей і здатні обіймати посади фахівців в службах головного енергетика, головного механіка, головного конструктора, головного технолога в електротехнічних та електромеханічних цехах та підрозділах, в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах. Перелік посад відповідає діючому в країні кваліфікатору професій в електроенергетичній, електротехнічній та електромеханічній галузях. Види економічної діяльності за ДК003:2010.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK, тобто здобувачі вищої освіти в результаті виконання даної освітньої програми мають право на продовження навчання на освітньому рівні «магістр» у ВНЗ України та за кордоном, а також підвищувати свою кваліфікацію на рівні «бакалавр» в системі післядипломного підвищення кваліфікації.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практику-ми; індивідуальні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації, виконання бакалаврської роботи. Використання технологій змішаного навчання: інформаційно-комунікаційні, студентсько-центричні, модульні, технології практичного навчання, технології дистанційного навчання, самонавчання. Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle.
Оцінювання: Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практичних занять. Система оцінювання відповідає Положенню про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі елект-роенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електро-техніки й електромеханіки і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):3К 1. Здатність застосовувати знання і розуміння на практиці у спосіб, який вказує на професійний підхід розв’язання проблем у галузі електричної інженерії.
3К 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і пи-сьмово.
3К 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою та працювати з іноземною технічною літературою.
3К 4. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
3К 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-них джерел, які враховують відповідні соціальні, наукові або ети-чні питання.
3К 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здат-ність приймати обґрунтовані рішення.
3К 7. Готовність та здатність високоякісно виконувати роботу як самостійно так і колективно та приймати рішення в межах своїх професійних знань та компетенцій, працюючи в команді.
3К 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
3К 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
3К 10. Володіти основами історичного мислення, мати уявлення про історію як науку, її місце в системі гуманітарних наук, знати історичні джерела. Розуміти рушійні сили та закономірності історичного процесу, основні етапи в історії людства та їх хронологію, вміти аналізувати історичні події та тенденції, що дозволяє відповідально брати участь у політичному житті суспільства.
3К 11. Розуміти сутність культури, її місце і роль у житті людини і суспільства, мати уявлення про форми культури, їх виникнення та розвиток, породження культурних норм і цінностей, механізмів збереження та передачі їх як соціокультурного досвіду, знати основні досягнення в різних галузях культурної практики.
3К 12. Мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукові, філософські і релігійні картини всесвіту, суті, призначення і сенс життя людини, форми і методи наукового пізнання.
3К 13. Здатність демонструвати базові знання в галузі природни-чих дисциплін і готовність використовувати методи фундамента-льних наук для розв’язання загально інженерних та професійних задач.
3К 14. Володіти інформацією про єдність усіх екологічних систем біосфери, методами виявлення змін екологічних показників під впливом антропогенної діяльності людини
3К 15. Здатність використовувати методи та навички виконання та читання креслеників різного призначення.
3К 16. Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та взаємодії науки і техніки.
3К 17. Здатність і готовність розуміти і аналізувати економічні проблеми і суспільні процеси, бути активним суб’єктом економі-чної діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК 1. Здатність використовувати комп’ютеризовані системи ав-томатизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) та інженерних розрахунків (CAE) та відповідні пакети прикладних програм.
ФК 2. Здатність до теоретичного обґрунтування прийнятих рішень в процесі виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт в межах свого роду занять на рівні фахівця з кваліфікацією першого циклу вищої освіти в галузі електричної інженерії.
ФК 3. Здатність використовувати базові знання з загальної фізики, вищої математики, теоретичних основ електротехніки та електротехнічних матеріалів для вирішення практичних задач в електромеханіці.
ФК 4. Здатність використовувати професійні знання з основ елек-тромеханіки: електричних та електронних апаратів для вирішення практичних задач в електромеханіці.
ФК 5. Здатність використовувати знання з метрології та електрич-них вимірювань, теорії автоматичного керування та електроніки для вирішення задач вимірювання, конструювання, контролю та керування в електромеханіці.
ФК 6. Здатність використовувати знання з основ електромеханіки: теорії електричних та електронних апаратів, електричних машин та автоматизованого електроприводу для вирішення практичних задач в електромеханіці.
ФК 7. Здатність дотримуватись в проектах з електромеханічного устаткування міжнародних стандартів, норм і технічних умов.
ФК 8. Здатність використовувати сучасні методи розрахунків, моделювання та аналізу режимів роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і проектування електромеханічних систем.
ФК 9. Здатність визначати і забезпечувати оптимальні, енергоефе-ктивні та економічні режими роботи електромеханічного устатку-вання.
ФК 10. Здатність складати і оформлювати оперативну та іншу документацію, передбачену правилами експлуатації устаткування і організації роботи на об’єктах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК 11. Здатність дотримуватись вимог правил техніки безпеки і охорони праці та норм виробничої санітарії при роботі на підпри-ємствах електроенергетичного та електромеханічного комплексів.
ФК 12. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інфор-мації в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеха-ніки.
ФК 13. Здатність виконувати експериментальні (модельні) дослі-дження режимів роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.
ФК 14. Здатність розробляти прості конструкції електроенергети-чних і електротехнічних об’єктів та оцінити механічну міцність розроблених конструкцій.
ФК 15. Здатність визначати та вибирати технологічні процеси, необхідні для електромашинобудівного виробництва, знати влас-тивості конструкційних матеріалів, основи вибору та прийняття технологічних рішень при проектування та виготовленні електри-чних та електронних апаратів.
ФК 16. Здатність визначати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних та електронних апаратів.
ФК 17. Здатність визначати механічні навантаження на окремі деталі та вузли електромеханічних пристроїв, що виникають при експлуатації електричних та електронних апаратів.
ФК 18. Здатність визначати раціональні методи розрахунку електромагнітних полів, параметрів та процесів в електричних та електронних апаратах.
ФК 19. Здатність до створення математичних моделей систем ав-томатичного керуванняелектричнимита електронними апаратами.
ФК 20. Здатність до визначення конструктивних особливостей, принципу дії, характеристик спеціальних типів електричних та електронних апаратів.
ФК 21. Здатність визначати та застосовувати способи та системи охолодження електричних та електронних апаратів, виконувати теплові, гідравлічні та вентиляційні розрахунки електричних та електронних апаратів.
ФК 22. Здатність до визначення режимів експлуатації, умов збері-гання, особливостей монтажу та ремонту електричних та елект-ронних апаратів.
ФК 23. Здатність до складання загальних технологічних процесів при виробництві електричних та електронних апаратів.
ФК 24. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення практичних розрахунків елементів електричних та електронних апаратів;
ФК 25. Здатність до застосування методів автоматизованого прое-ктування електричних та електронних апаратів.
ФК 26. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проектуванням електричних та електронних апаратів згідно з технічним завданням.
ФК 27. Здатність розробляти та розраховувати схеми електротехнічних установок різного призначення, визначати склад їх обладнання та розраховувати режими їх роботи
ФК 28. Здатність використовувати навички програмування та розробки мікропроцесорних пристроїв в електричних та електронних апаратах
ФК 29. Готовність обґрунтовувати технічні рішення при розробці технологічних процесів і вибирати технічні засоби з урахуванням екологічних наслідків їх застосування
ФК 30. Готовність до прийомки та освоєння нового обладнання, складання заявок на обладнання та запасні частини, підготовки технічної документації на ремонт
ФК 31. Здатність розраховувати елементи електромагнітних апаратів та індукційно-динамічних систем, електромеханічних апаратів низької та високої напруги та комплектних пристроїв.
ФК 32. Здатність розробляти та розраховувати схеми електротехнічних установок різного призначення, визначати склад їх обладнання та розраховувати режими їх роботи
ФК 33. Готовність обґрунтовувати технічні рішення при розробці технологічних процесів і вибирати технічні засоби з урахуванням екологічних наслідків їх застосування
ФК 34. Готовність до прийомки та освоєння нового обладнання, складання заявок на обладнання та запасні частини, підготовки технічної документації на ремонт
ФК 35. Здатність вибирати та застосовувати технічні засоби для вимірювання параметрів електроенергетичних установок і проце-сів, які в них відбуваються, аналізувати результати вимірів та ро-бити відповідні висновки
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН 1. Знаходити необхідну інформацію в інформаційному просторі.
ПРН 2. Дискутувати на професійні теми
ПРН 3. Читати професійну літературу рідною та іноземною мовами
ПРН 4. Дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян
ПРН 5. Поєднувати особисті і суспільні інтереси
ПРН 6. Демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримува-тись здорового способу життя
ПРН 7. Дотримуватися вимог професійної етики.
ПРН 8. Дотримуватися вимог нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
ПРН 9. Знати основи історичного мислення, мати уявлення про джерела історичного знання і способи роботи з ними
ПРН 10. Знати умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, моральних обов’язків людини по відношенню до інших і самого себе, про духовні цінності, їх значення у творчості і повсякденному житті
ПРН 11. Знати наукові, філософські та релігійні картини всесвіту, суті призначення і сенс життя людини, мати уявлення про своєрідність філософії
ПРН 12. Знати та використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання загально-інженерних та професійних завдань
ПРН 13. Знати основи побудови креслеників, уміти розв’язувати позиційні, метричні та просторові завдання
ПРН 14. Знати структуру, форми і методи наукового пізнання та їх еволюції, розуміти цінність наукової раціональності та її історичних типів
ПРН 15. Знати суть основних економічних категорій, наукові основи та шляхи підвищення виробництва, економії ресурсів
ПРН 16. Визначати принципи побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем
ПРН 17. Визначати принципи побудови та функціонування елементів систем контролю, керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
ПРН 18. Оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та еле-ктромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності
ПРН 19. Вирішення професійних задач з проектування, монтажу та експлуатації елект-роенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем
ПРН 20. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електро-механічному обладнанні і відповідних комплексів і систем
ПРН 21. Збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими та аварійні ситу-ації в електричній галузі для унеможливлення їх повторення в майбутньому
ПРН 22. Володіти методами синтезу електроенергетичних, електротехнічних та елект-ромеханічних установок та систем із заданими показниками
ПРН 23. Оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках
ПРН 24. Оцінювати надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та елект-ромеханічних систем.
ПРН 25. Слідувати основним принципам і завданням екологічної безпеки об’єктів елек-троенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ПРН 26. Розуміти і пояснювати значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни
ПРН 27. Дотримуватися вимог техніки безпеки та охорони праці на підприємствах та об’єктах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ПРН 28. Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв’язання професійних завдань досвідченими працівниками у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеха-ніки
ПРН 29. Виконувати задачі з технічного обслуговування електроустаткування електри-чних станцій, підстанцій, систем та мереж, систем електропостачання і електромеханіч-них систем за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок
ПРН 30. Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним за-безпеченням при виконанні розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроене-ргетичного та електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем
ПРН 31. Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дослідження для пошуку шляхів зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, роз-поділенні та використанні
ПРН 32. Винаходити нові шляхи вирішення проблеми енергоефективного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної енергії
ПРН 33. Знати правове забезпечення охорони природного навколишнього середовища, вміти проводити інструментальні виміри числових значень нормованих показників ста-ну навколишнього та виробничого середовища
ПРН 34. Знати та вміти розробляти прості конструкції електроенергетичних і електроте-хнічних об’єктів та оцінювати механічну міцність розроблених конструкцій.
ПРН 35. Знати технологічні процеси електромашинобудівного виробництва, властивості конструкційних матеріалів на способи їх отримання, основи вибору та прийняття технологічних рішень при проектування та виготовленні електричних та електронних апаратів.
ПРН 36. Знати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних та електронних апаратів.
ПРН 37. Знати принципи визначення механічних навантажень, що виникають при екс-плуатації електричних та електронних апаратів.
ПРН 38. Знати теоретичні основи отримання низки електромагнітних параметрів електротехнічних пристроїв на основі розрахунку електромагнітних полів.
ПРН 39. Знати основи математичного опису систем автоматичного керування, вміти визначати, коригувати критерії стійкості та якості систем автоматичного керування.
ПРН 40. Знати особливості фізичних процесів та характеристик, що супроводжують роботу електричних та електронних апаратів.
ПРН 41. Знати та використовувати програмні комплекси для дослідження електромагні-тного поля та електромагнітних розрахунків електричних апаратів.
ПРН 42. Знати та вміти визначати способи та системи охолодження електричних та еле-ктронних апаратів, виконувати теплові та вентиляційні розрахунки електричних та електронних апаратів.
ПРН 43. Знати та вміти складати технологічні процеси та пояснювати послідовність технологічних операцій, що застосовуються при виробництві електричних та електронних апаратів.
ПРН 44. Вміти використовувати методи оптимізації при проектуванні електричних та електронних апаратів, розробляти та створювати геометричні моделі електричних та електронних апаратів в системі автоматизованого проектування
ПРН 45. Знати та використовувати математичні пакети програм для проведення практи-чних розрахунків елементів електричних апаратів, пакети програм з моделювання для розробки конструкцій електричних апаратів та комплектних пристроїв.
ПРН 46. Знати принципи структурної та функціональної організації перетворювальної техніки, груп електричних апаратів низької, середньої та високої напруги, вимоги до них, умови роботи, принцип дії та характеристики.
ПРН 47. Знати принципи побудови мікропроцесорних пристроїв в електричних апара-тах, та використовувати навички програмування та розробки мікропроцесорних при-строїв
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Понад 80% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю та відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. No 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ No 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Під час організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом. 100% викладачів, які забезпечують провадження освітньої діяльності англійською мовою, мають сертифікати відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (на рівні В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає необхідним вимогам. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками, тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua Наукова бібліотека: https://zp.edu.ua/naukova-biblioteka, http://library.zp.edu.ua/ http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://zp.edu.ua//kafedra-elektrichnih-ta-elektronnih-aparativ , https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх догово-рів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією Національного університету «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену мовну підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для українських студентів та іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому програма НУ «Запорізької політехніки» забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 141 «Елект-роенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується виданням документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Виконується перевірка кваліфікаційної роботи на академічний плагіат з використанням програмно-технічних засобів. Результати перевірки розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційної роботи в репозитарії вищого навчального закладу або його підрозділу. Публічний захист кваліфікаційної роботи проходить на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.