Профіль освітньої програми

Фізична терапія, ерготерапія
Спеціальність227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Фізична терапія та ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОбсяг освітньої програми для бакалавра фізичної терапії, ерготерапії на базі повної загальної середньої освіти складає 240 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр фізичної терапії, ерготерапії
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти або освітньо-професійного рівня молодшого спеціаліста.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями та обмеженнями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук, а також створювати умови всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія Об’єкти вивчення та діяльності: рухові функції та активність людини, їх порушення та корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах довкілля. Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук. Теоретичний зміст предметної області: знання для відновлення та запобігання втрати рухових функцій та активності людини: медико-біологічних, психолого-педагогічних, соціальних та дисциплін професійної підготовки; вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності; законодавчої бази; комунікацій у професійній сфері; основ ділового спілкування, основ ділової іноземної мови (мов); професійних компетенцій, прав та обов’язків; основних положень етики. Методи, методики та технології: спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії; обробки інформації; планування та реалізації заходів фізичної терапії та ерготерапії; вербального і невербального спілкування; надання долікарської допомоги. Інструменти та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта/клієнта; тестування та вимірювання у фізичній терапії та ерготерапії; проведення заходів фізичної терапії та ерготерапії; технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування.
Орієнтація освітньої програми: Освітня програма реалізується при поєднанні практичної, теоретичної та інтегрованої підготовки. Передбачено можливість дуальної освіти. Передбачено проведення обов`язкової клінічної практики. До освітньої програми входить додатковий перелік загальних і спеціальних компетентностей, що включають володіння сучасними валідизованими та невалідизованими професійними навичками в межах спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а також певний перелік дисциплін фахової підготовки, які передбачають клінічне навчання
Основний фокус освітньої програми: Фокус: Фахова освіта та професійна підготовка висококваліфікованих спеціалістів вищої освіти в галузі 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Ключові слова: фізична терапія, ерготерапія, обстеження, прогнозування, втручання.
Особливості програми: Освітня програма реалізується при поєднанні практичної, теоретичної та інтегрованої підготовки. Передбачено можливість дуальної освіти. Передбачено проведення обов`язкової клінічної практики. До освітньої програми входить додатковий перелік фахових і спеціальних компетентностей, що включають сучасні валідизовані та невалідизовані професійні навички в межах спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а також перелік дисциплін фахової підготовки, які передбачають клінічне навчання.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня бакалавра фізичної терапії, ерготерапії, у суб’єктах господарювання, що здійснюють такі види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 93.12 Діяльність спортивних клубів; 93.13 Діяльність фітнес-центрів. Випускники можуть займати, зокрема, такі первинні посади (за КВЕД ДК 003:2010): 3226 Асистент фізичного терапевта; 3226 Асистент ерготерапевта; 3226 Масажист; 3226 Масажист спортивний.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес здійснюється на засадах студентоценризму, компетентнісного підходу, партнерства науково-педагогічних працівників і студентів, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості. Проведення лекційних, практичних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в проєктних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення навчальних занять кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання: Поточний контроль охоплює визначені програмою освітнього компоненту контрольні заходи, що відбуваються під час лабораторних, практичних і семінарських занять, а також оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань (крім завдань, що є окремими освітніми компонентами та атестації). Результати поточного, проміжного (рубіжного) контролю використовуються при визначенні підсумкової оцінки з освітнього компонента і засвідчують здобуття певних результатів навчання та рівень цих результатів. При цьому позитивні оцінки з усіх обов’язкових (відповідно до програми освітнього компонента) контрольних заходів є необхідною умовою для отримання здобувачем позитивної оцінки підсумкового контролю. Оцінки з необов’язкових контрольних заходів враховуються при визначенні оцінки підсумкового контролю через додавання визначеної кількості балів. Підсумковий контроль з освітнього компонента може здійснюватися у формах семестрового екзамену (з можливістю урахування результатів проміжного (рубіжного) контролю), захисту курсового проєкту/роботи чи звіту з практики або заліку в терміни, встановлені індивідуальним навчальним планом здобувача. Семестровий екзамен, відповідно до програми освітнього компонента, може відбуватися в усній чи письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування. Оцінка за залік визначається за результатами поточного та проміжного (рубіжного) контролю і не передбачає проведення окремого заходу та присутності здобувача. Підсумковий контроль проводиться для оцінювання досягнення здобувачем результатів навчання, визначених програмою освітнього компонента та (у випадку іспитів, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) – рівня сформованості цих результатів. Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище або оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, проміжного (рубіжного) контролю. Атестація здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених стандартом вищою освіти України та освітньою програмою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК3 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК4 Здатність працювати в команді.
ЗК5 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК16 Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.
ЗК17 Здатність визначати ризики та забезпечувати безпеку реабілітаційної, фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності.
ЗК18 Здатність визначати роль рухової активності для формування здорового способу життя та збереження й зміцнення здоров’я.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок з охороною здоров’я.
ФК2 Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції.
ФК3 Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.
ФК4 Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.
ФК5 Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.
ФК6 Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати.
ФК7 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.
ФК8 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.
ФК9 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.
ФК10 Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.
ФК11 Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.
ФК12 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
ФК13 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.
ФК14 Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК15 Здатність застосовувати умовно-рефлекторні зони для відновлення пацієнта/клієнта.
ФК16 Здатність впроваджувати в індивідуальні програми фізичної терапії та ерготерапії принципи раціонального харчування.
ФК17 Здатність використовувати системний підхід при вивченні адаптаційних процесів неповносправних осіб.
ФК18 Здатність до організації, дозування та контролю відновлення у спортивній діяльності.
ФК19 Здатність застосовувати преформовані фізичні чинники в індивідуальних програмах фізичної терапії.
ФК20 Здатність застосовувати міофасціальний реліз та постізометричну релаксацію у практиці асистента фізичного терапевта, ерготерапевта.
ФК21 Здатність застосовувати базові та інноваційні технології кінезіотейпування.
ФК22 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, формулювати та пояснювати короткострокові та довгострокові цілі технологій масажу та необхідність виконання курсу масажу.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності
РН2 Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами).
РН3 Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.
РН4 Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.
РН5 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя.
РН6 Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію.
РН7 Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).
РН8 Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики.
РН9 Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.
РН10 Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності.
РН11 Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.
РН12 Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.
РН13 Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.
РН14 Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.
РН15 Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.
РН16 Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.
РН17 Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.
РН18 Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої світи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187(чинний) в редакції від 23.05.2018 р. №347.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чинний) в редакції від 23.05.2018 р. №347. Передбачений варіант дистанційного отримання інформації та взаємодії з викладачами. Відповідає ліцензійним умовам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Система дистанційного навчання Moodle, ресурси наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність передбачає академічну та наукову мобільність в межах договорів та меморандумів, підписаних з іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» передбачає складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту та складання практично-орієнтованого комплексного іспиту з дисциплін професійної підготовки. Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Стандартизований тестовий державний іспит ‒ це ліцензійний інтегрований іспит «Крок» (за професійним спрямуванням), який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування при МОЗ України. Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для здійснення заходів фізичної терапії, ерготерапії в травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших (за вибором навчального закладу) напрямах охорони здоров’я в умовах наближених до професійної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: