Профіль освітньої програми

Промисловий дизайн
Спеціальність022 Дизайн
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-ENEA перший цикл, EQF – LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр дизайну
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти, о.к.р. молодший спеціаліст
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування й розвиток у студентів загальних і фахових компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, уміннями, навичками аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності у сфері дизайну
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Спеціалізації: 1. «Промисловий дизайн»
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі промислового дизайну враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у вказаній галузі, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра; базується на загальновідомих проектних результатах із урахуванням сучасного рівня розвитку дизайну.
Основний фокус освітньої програми: Формування компетентностей для здійснення діяльності у сфері дизайну. Акцент на здатність розробки креативних художньо-проектних рішень, на розвиток ефективних навичок комплексного підходу під час вирішення поставлених завдань у фаховій галузі.
Особливості програми: Програма орієнтує на багатопрофільну підготовку фахівців у сфері дизайну, враховуючи сучасні вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного стану промисловості. Синтез загально-мистецької та проектно-інженерної підготовки за спеціалізацією «Промисловий дизайн» на базі постійного системного практичного впровадження набутих знань, навичок, а також розвиток інтерпретаційних та інтеграційних здібностей.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Сферою працевлаштування випускників є підприємства, організації, установи різного рівня та форм власності. Види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): 81. Обслуговування будинків і територій 90. Діяльність у сфери творчості, мистецтва та розваг Фахівець-дизайнер може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010(зі змінами): 3112 – Технік-дизайнер (будівництво) 3121 – Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) 3340 – Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 3471 – Дизайнер-виконавець 3471 - Дизайнер-виконавець промислових виробів та об’єктів 3471 - Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів 3471 – Колорист (художник) 3471 – Художник-бутафор 3471 – Художник-виконавець 3471 - Художник-декоратор 3471 - Художник-декоратор телебачення 3471 - Художник-оформлювач 3471 - Художник-шрифтовик телебачення
Подальше навчання: Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно до напряму /сьомий кваліфікаційний рівень НРК.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітньо-професійною програмою передбачено використання інноваційних підходів (студенто-центрованого, індивідуалізованого, кооперативного, проблемного тощо), технологій (структурно-логічних, інтеграційних, інформаційно-комп’ютерних, діалогово-комунікаційних тощо) і методів навчання (пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, евристичного, проблемного викладання тощо). Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, підготовки курсових та дипломних проектів.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS).Види контролю: поточний, рубіжний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усні та письмові екзамени, диференційні заліки, тестові завдання, графічні роботи, перегляди, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик, захист кваліфікаційного проекту бакалавра.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дизайну або в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5 Здатність працювати в команді.
ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК8 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК9 Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
ФК2 Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.
ФК3 Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.
ФК4 Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.
ФК5 Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.
ФК6 Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією «Промисловий дизайн».
ФК7 Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.
ФК8 Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
ФК9 Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису за спеціалізацією «Промисловий дизайн».
ФК10 Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності за спеціалізацією «Промисловий дизайн».
ФК11 Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.
РН2 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.
РН3 Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.
РН4 Визначати мету, завдання та етапи проектування.
РН5 Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
РН6 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
РН7 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.
РН8 Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
РН9 Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.
РН10 Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.
РН11 Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
РН12 Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
РН13 Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
РН14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
РН15 Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
РН16 Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
РН17 Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності за спеціалізацією «Промисловий дизайн».
РН18 Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну.
РН19 Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальністю 022 «Дизайн» мають науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, систематично займаються науковою і навчально-методичною діяльністю, регулярно проходять стажування, їх базова освіта відповідає профілю дисциплін, які вони викладають в НУ«ЗП».
Матеріально-технічне забезпечення: Лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані комп’ютерні кабінети, майстерні, мультимедійні обладнання відповідно до вимог навчального процесу. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точки доступу. Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи кафедри та університету, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до мережі Інтернет.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, програми і бази для проходження практик,підручники, словники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання тощо. Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в ЗНТУ користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі https://zp.edu.ua/napryami-ta-specialnosti-3. Фонд наукової бібліотеки НУ«ЗП» містить більш 10000 назв, це 884717 примірника навчальної, наукової літератури та періодичних наукових видань. Електронний архів НУ«ЗП» містить 8 тисяч найменувань наукових праць. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Комп’ютерна мережа бібліотеки налічує 2 сервери, 7 сканерів, 7 принтерів, 2 копіювальні апарати, 1 багатофункціональний пристрій та 76 комп’ютерів, які об’єднані в єдину інформаційну мережу. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайту університету http://zp.edu.ua/naukova-biblioteka.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співробітництво між Національним університетом «Запорізька політехніка» та вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) України.
Міжнародна кредитна мобільність: На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів передбачена міжнародна кредитна мобільність.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 022 «Дизайн» проводиться у формі захисту дипломного проекту та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з дизайну. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 022 «Дизайн» проводиться у формі захисту дипломного проекту та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з дизайну. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: