Профіль освітньої програми

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Спеціальність125 Кібербезпека
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Захист інформації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиодиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, QF-ENEA – перший цикл, EQF - LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – бакалавр. Кваліфікація: 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та складні завдання забезпечення захисту ресурсів від загроз конфіденційності, цілісності, доступності у кіберпросторі, забезпечити умови формування бакалаврами програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями та навичками для подальшої професійної діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність 125 «Кібербезпека» Спеціалізація «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем в сфері захисту інформації з обмеженим доступом; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у вказаній сфері; дозволяє отримати необхідні навички в галузі забезпечення захищеності об’єктів інформатизації різного рівня.
Основний фокус освітньої програми: Формування компетентностей для здійснення діяльності у сфері захисту інформації з обмеженим доступом. Акцент на здатність розробки нових проектних рішень, на розвиток ефективних навичок комплексного підходу під час вирішення поставлених завдань у фаховій галузі.
Особливості програми: Програма зорієнтована на підготовку фахівців, діяльність яких пов’язана з забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Сферою працевлаштування випускників є підприємства, організації, установи різного рівня та форм власності. Види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): 61.1 Діяльність у сфері дротового електрозв’язку. 61.2 Діяльність у сфері бездротового електрозв’язку. 61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку. 61.9 Інша діяльність у сфері електрозв’язку. 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем. 63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали. 80.1 Діяльність приватних охоронних служб. 80.2 Обслуговування систем безпеки. 84.22 Діяльність у сфері оборони. Фахівець з безпеки інформаційних і комунікаційних систем може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010(зі змінами): 3121 Фахівець з інформаційних технологій. 3439 Фахівець з режиму секретності. 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом. 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки.
Подальше навчання: Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно до напряму
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітньо-професійною програмою передбачено використання інноваційних підходів (студенто-центрованого, індивідуалізованого, кооперативного, проблемного тощо), технологій (структурно-логічних, інтеграційних, інформаційно-комп’ютер-них, діалогово-комунікаційних тощо) і методів навчання (пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, евристичного, проблемного викладання тощо). Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, підготовки курсових робіт та проектів.
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі інформаційної та/або кібербезпеки або в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
ЗК3 Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.
ЗК4 Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням, здійснювати професійну діяльність на основі техніко-економічного аналізу.
ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
ЗК6 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК7 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК8 Здатність використовувати знання базових розділів фізики і математики в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін.
ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК2 Здатність впроваджувати принципи організаційного забезпечення і порядок формування політики безпеки на об’єктах інформаційної діяльності.
ФК3 Здатність до використання інформаційно- комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК4 Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.
ФК5 Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК6 Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах, з метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК7 Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.
ФК8 Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.)
ФК9 Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку.
ФК10 Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.
ФК11 Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного, стеганографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
ФК12 Здатність виконувати моніторинг ресурсів і процесів функціонування, інформаційно- телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК13 Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
ФК14 Здатність здійснювати проектування (розробку) пристроїв, систем, технологій і засобів інформаційної безпеки.
ФК15 Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» мають науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, систематично займаються науковою і навчально-методичною діяльністю, регулярно проходять стажування, їх базова освіта відповідає профілю дисциплін, які вони викладають в ЗНТУ.
Матеріально-технічне забезпечення: Лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані лабораторії, мультимедійне обладнання відповідно до вимог навчального процесу. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точки доступу. Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи кафедри та університету, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до мережі Інтернет.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, програми і бази для проходження практик, підручники, словники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання тощо. Офіційний веб-сайт http://www.zntu.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в ЗНТУ користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі http://www.zntu.edu.ua/kafedra-zahistu-informaciyi. Бібліотечний фонд наукової бібліотеки ЗНТУ на 01.09.2018 р. складають паперові видання у обсязі 895285 примірників навчальної та наукової літератури та електронні видання у обсязі 55717 примірників. У ЗНТУ 8 читальних залів площею 773 м2 на 454 посадкових місця. Комп’ютерна мережа бібліотеки налічує 2 сервери, 7 сканерів, 7 принтерів, 2 копіювальні апарати, 1 багато-функціональний пристрій та 83 комп’ютера, які об’єднані в єдину інформаційну мережу. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету http://zntu.edu.ua/naukova-biblioteka.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співробітництво між НУ ЗП та вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) України.
Міжнародна кредитна мобільність: На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між НУ ЗП та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовою підготовкою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 125 «Кібербезпека» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр із організації захисту інформації з обмеженим доступом. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: