Профіль освітньої програми

Фізичне виховання 2023
Спеціальність017 Фізична культура і спорт
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, EQF – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр фізичної культури і спорту
Передумови вступуНаявність ступеня бакалавра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 017 Фізична культура і спорт Об’єкти вивчення та діяльності: процеси забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя; процеси виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленості шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них; організація і забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи фізичної культури і спорту. Теоретичний зміст предметної області: система ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів залучення людей до занять фізичною культурою або підвищення спортивної майстерності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: підготовка здобувачів освіти до діяльності в умовах діджиталізації економіки та суспільства, а також формування здатності до самореалізації в галузі фізичної культури і спорту, враховуючи глобалізаційні тенденції.
Особливості програми: Освітньо-професійна програма узгоджується з пріоритетами Національної програми інформатизації України на 2022-2024 роки, планами роботи Міністерства Молоді та спорту України з цифрової трансформації галузі фізичної культури і спорту, а також регіональною концепцією «Цифрова стратегія Запоріжжя-2030» в аспекті розвитку сфери спорту та здорового способу життя. Зокрема, програмою передбачено формування додаткових компетентностей і програмних результатів навчання, пов’язаних із підготовкою здобувачів освіти до діяльності в умовах діджиталізації економіки та суспільства, а також формуванням здатності до вибору напрямків підприємницької діяльності у глобальному контексті. Програма орієнтована також на формування компетентностей і програмних результатів навчання, пов’язаних із організацією військово-прикладної фізичної підготовки здобувачів закладів повної загальної середньої та вищої освіти МОН України. Програмою передбачено можливість дуальної освіти.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Проєктна, тренувальна, організаційна, науково-дослідна, інноваційна, науково-педагогічна, сервісна, експертна та консультативна діяльність у сфері фізичної культури і спорту. Після закінчення навчання за освітньою програмою випускник здатен займати відповідну первинну посаду, кваліфікаційні вимоги якої передбачають наявність ступеня магістра, у суб’єктах господарювання, які здійснюють такі види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): - 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; - 85.42 Вища освіта; - 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; - 93.11 Функціонування спортивних споруд; - 93.12 Діяльність спортивних клубів; - 93.13 Діяльність фітнес-центрів; - 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; - 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес здійснюється на засадах академічної свободи та доброчесності, студентоцентрованого навчання, компетентнісного підходу, партнерства науково педагогічних працівників і студентів, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості. Переважно використовуються такі методи навчання: проблемно-пошуковий; евристичний; інформаційно-рецептивний; проектний; інтерактивні методи (мозковий штурм, «круглий стіл», тренінги, ділові ігри, «кейс-стаді» тощо), у тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
Оцінювання: Поточний контроль: опитування; доповіді на практичних заняттях; експрес-контроль; перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; презентації; ессе; тестування знань. Семестровий контроль: екзамени та заліки з урахуванням суми накопичених протягом вивчення дисципліни балів, захист звіту з практики Атестація здобувачів вищої освіти у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК6 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень.
ФК2 Здатність розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту.
ФК3 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.
ФК4 Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
ФК5 Здатність розв’язувати проблеми у сфері фізичної культури та спорту у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
ФК6 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту.
ФК7 Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту.
ФК8 Здатність впроваджувати у практичну діяльність результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних завдань у сфері фізичної культури і спорту.
ФК9 Усвідомлювати принципи професійної та академічної етики і необхідність їх дотримання.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК10 Здатність діяти в умовах діджиталізації галузі фізичної культури і спорту, аспектом якої є створення, об’єднання та взаємопроникнення цифрових екосистем України та ЄС.
ФК11 Здатність до підприємництва в умовах глобалізації.
ФК12 Здатність організувати військово-прикладну складову освітнього процесу закладів повної загальної середньої та вищої освіти МОН України

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу
РН2 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії
РН3 Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання
РН4 Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища
РН5 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування
РН6 Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
РН7 Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах
РН8 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу
РН9 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН10 Використовувати потенціал існуючих та перспективних цифрових екосистем галузі фізичної культури і спорту для виконання професійних завдань у контексті європейської інтеграції.
РН11 Обирати напрямки підприємницької діяльності у галузі фізичної культури і спорту з урахуванням світового досвіду.
РН12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення: - наявність п’яти вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці університету; - доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого спеціальності профілю; - офіційний веб-сайт університету: https://zp.edu.ua/ - сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою: - система дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» на основі платформи Moodle. Навчально-методичне забезпечення: - ця Програма, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за цією Програмою; - робочі програми з усіх навчальних дисциплін навчальних планів; - програми з усіх видів практичної підготовки; - методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за цією Програмою.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива (на загальних підставах відповідних угод Університету та закладів вищої освіти у межах України).
Міжнародна кредитна мобільність: Можлива у рамках програми (проведення закордонних практик з укладанням угод щодо академічної мобільності за встановленої формою).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе відповідно до умов, визначених законодавством України
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційний екзамен має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Атестація здійснюється відкрито і публічно і завершується врученням документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр фізичної культури і спорту. Успішне засвоєння змісту нормативної частини цієї освітньої програми, одного з блоків вибіркових дисциплін, а також захист звіту з переддипломної практики дає підставу для присвоєння професійної кваліфікації: викладач закладів вищої освіти, керівник секції спортивного напрямку, методист з фізичної культури і спорту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота, передбачає виконання дослідження або інноваційного проєкту, спрямованого на розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту. Вона не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та має бути оприлюднена на офіційному сайті, або у репозиторії закладу вищої освіти.