Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма: Фізичне виховання 2023
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Викладацька практика5Диф. залік
ОК 2Інноваційні технології у фізичній культурі і спорті4Залік
ОК 3Іноземна мова професійного спрямування4Екзамен
ОК 4Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні спортивною організацією3Залік
ОК 5Кваліфікаційна робота15Захист
ОК 6Кваліфікаційний екзамен3Екзамен
ОК 7Менеджмент у фізичній культурі і спорті3Залік
ОК 8Методологія та організація наукових досліджень у фізичній культурі і спорті4Екзамен
ОК 9Педагогіка вищої школи4Залік
ОК 10Переддипломна практика6Диф. залік
ОК 11Підприємництво у фізичній культурі і спорті3Залік
ОК 12Система військово-прикладної фізичної підготовки молоді в Україні4Екзамен
ОК 13Теорія і методика спортивного тренування4Залік
ОК 14Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти4Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:66
Вибіркові компоненти
24
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2426.67%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90