Профіль освітньої програми

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України –6 рівень, FQ-EHEA –перший цикл, ЕQF-LLL –6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – бакалавр. Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національ-ного університету «Запорізька політехніка» Наявність документу про повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kotsur_m@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців із загальними та професійними компетентностями у галузі елект-ротехніки, електроенергетики та електромеханіки, здатних розв’язувати комплексні про-блеми у галузі професійної і дослідницької діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкти вивчення –виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи. Мета навчання – навчитись розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенерге-тику, електротехніку та електромеханіку і характеризується ком-плексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області – базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, їх використання для моделювання, оптимізації та аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Методи, методики та технології – аналітичні методи розрахун-ку електричних кіл, систем електропостачання, електричних ма-шин та апаратів, систем керування електроенергетичними та елек-тромеханічними системами, електричних навантажень із викорис-танням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання Інструменти та обладнання – контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, комп’ютери.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта у галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеці-альності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха-ніка» Ключові слова: електротехнічний комплекс, електроенергетика, електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні системи, комплекси, пристрої та устаткування, системи керування
Особливості програми: Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі електротехніки, електромеханіки та енергетики.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робочі місця в підприємствах електроенергетичного комплексу, електротехнічних та електромеханічних служб (диспетчер електромеханічної служби, електрик цеху, електромеханік, електромеханік груповий перевантажувальних машин, електромеханік-наставник , електромеханік з підіймальних установок, електромеханік дільниці).
Подальше навчання: Усі магістерські освітньо-професійні програми спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лек-цій, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи.
Оцінювання: Форми контролю: усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль : диференційні заліки, екзамени, що оцінюються згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенерге-тики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки й електромеханіки і характеризуються комплексністю та невизначе-ністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і пи-сьмово.
К04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
К05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-них джерел.
К06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
К07. Здатність працювати в команді.
К08. Здатність працювати автономно.
К09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспіль-ства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демокра-тичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, вер-ховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
К10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння іс-торії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
К11. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).
К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.
К13. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг.
К14. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, еле-ктричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного ке-рування, релейного захисту та автоматики.
К15. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних ма-шин, апаратів та автоматизованого електроприводу.
К16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії.
К17. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.
К18. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриман-ням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробни-чої санітарії та охорони навколишнього середовища.
К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромехані-чного устаткування.
К20. Усвідомлення необхідності постійно розширювати влас-ні знання про нові технології в електроенергетиці, електроте-хніці та електромеханіці.
К21. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умо-вах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетич-них та електромеханічних системах.
К22. Здатність визначати і забезпечувати оптимальні, енергоефек-тивні та економічні режими роботи електромеханічного обладнан-ня;
К23. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення практичних розрахунків елементів електромеханічного обладнання;
К24. здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проектуванням електромеханіч-ного обладнання.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового облад-нання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, прин-ципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
ПР03. Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електро-приводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.
ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та елект-ромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.
ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
ПР10. Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.
ПР11. Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
ПР12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного розвитку країни.
ПР14. Розуміти принципи європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР15. Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
ПР16. Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, врахо-вувати їх при прийнятті рішень.
ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслугову-вання електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.
ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат елект-ричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Понад 80% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю та відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. No 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ No 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та технічними університетами України.
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх до-говорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе, після вивчення курсу української мови
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту ква-ліфікаційної бакалаврської роботи, та присуджується йому ступінь бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та елект-ромеханіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостій-ною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є вико-нання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить пере-вірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та крес-лень.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, та присуджується йому ступінь бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостій-ною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.