Профіль освітньої програми

Композиційні та порошкові матеріали, покриття 2023
Спеціальність132 Матеріалознавство
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з матеріалознавства
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня «бакалавр» можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту, а також освітній рівень не нижче ніж «молодший бакалавр» та освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку savchen2017@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку затребуваних фахівців матеріалознавців з порошкових та композиційних матеріалів, покрить для задоволення потреб Української держави та Запорізького регіону шляхом набуття ними компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань. Створення нових матеріалів та технологій; забезпеченння можливості та умов для розвитку особистості; здатності до проведення прикладних досліджень, до виробничої та професійної діяльності. В професійному контексті – це підготовка фахівців матеріалознавців, які володіють сучасним інженерним мисленням; теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання спеціалізованих та практичних задач, пов’язаних з розробкою, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням металевих, неметалевих, порошкових та композиційних матеріалів, покрить та виробів на їх основі; знають основи технологічного проєктування та роботу обладнання.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт: явища та процеси, пов’язані з формуванням структури та властивостей металевих, неметалевих, порошкових та композиційних матеріалів, покрить, технологіями їх виготовлення, обробки, експлуатації та атестації. – Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ефективно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних спеціалізованих та практичних задач, пов’язаних з розробкою, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням металевих, неметалевих порошкових та композиційних матеріалів, покрить та виробів на їх основі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням методів фізики, хімії та механічної інженерії. Теоретичний зміст предметної області: створення і застосування нових матеріалів, вплив умов отримання та різноманітних факторів (температура, тиск, опромінювання, зовнішнє середовище тощо) на їх структуру, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні та інші властивості та характеристики, методи управління властивостями матеріалів на основі уявлень з теоретичної механіки,
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на розв’язання актуальних задач і проблем в галузі матеріалознавства композиційних та порошкових матеріалів, покрить
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливість освітньої програми в тому, що вона єдина в Запорізькому регіоні, яка готує кваліфікованих фахівців з освітньо-професійної програми «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» в якій дається акцент на полімерні та металеві композиційні та порошкові матеріали та нанесення захисних покриттів. В нашому регіоні розвивається авіабудування, машинобудування, будівництво які постійно потребують оновлення знань в галузі матеріалознавства. Ця освітня програма задовольняє потреби в кваліфікованих фахівцях роботодавців Запорізького краю: АТ «МОТОР СІЧ», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Запоріжсталь» та інших стейкхолдерів нашого та інших регіонів України. Поєднання теоретичної та практичної підготовки на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)): 3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями 3115 Технічні фахівці - механіки 3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - Лаборант (галузі техніки); - Лаборант (хімічні та фізичні дослідження); - Механік; - Механік виробництва; - Механік дільниці; - Механік з ремонту устаткування; - Механік цеху; - Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); - Технік-технолог; - Технік-конструктор (механіка); - Технік технолог (механіка); - Технік з підготовки виробництва; - Технік з підготовки технічної документації; - Технолог
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Основними підходами є студентоцентроване та проблемно-орієнтовне навчання, електронне навчання, самонавчання, і навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, аудиторних або online консультацій, індивідуальних занять, самостійної та проектної роботи з використанням мультимедійного обладнання. Навчання критиці власної роботи, конструктивній критиці роботи інших, продуктивному використанню критичних зауважень з боку інших. Самостійна робота з інформацією у бібліотеці університету та використання ресурсів інтернету. Індивідуальні консультації викладачів університету, керівників і провідних спеціалістів підприємств будівельної галузі. ОПП передбачено не менш 25% обсягу навчання за вибором студента,
Оцінювання: Контрольні заходи включають: поточний контроль; поточний рубіжний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий) контроль; державна атестація здобувачів вищої освіти. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов’язані з розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням металевих, неметалевих та композиційних матеріалів та виробів на їх основі, у професійній діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики, хімії та механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов КІ.01
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК4 Здатність виявляти та вирішувати проблеми
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК6 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК10 Здатність працювати автономно
ЗК11 Здатність працювати в команді
ЗК12 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК15 Здатності міжособистісної взаємодії, здатність діяти по-громадянськи свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, здатність змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, фізичні і технічні методи і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних матеріалознавчих завдань
ФК2 Здатність продемонструвати розуміння проблем якості матеріалів та виробів
ФК3 Здатність продемонструвати розуміння питань використання технічної літератури та інших джерел інформації в галузі матеріалознавства
ФК4 Здатність працювати в групі над великими інженерними проектами у сфері матеріалознавства
ФК5 Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних матеріалознавчих проблем
ФК6 Здатність продемонструвати практичні інженерні навички
ФК7 Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для підтримки діяльності в сфері матеріалознавства
ФК8 Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння міждисциплінарного інженерного контексту і його основних принципів
ФК9 Здатність застосовувати сучасні методи математичного та фізичного моделювання, дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів для вирішення матеріалознавчих проблем
ФК10 Здатність застосовувати навички роботи із випробувальним устаткуванням для вирішення матеріалознавчих завдань
ФК11 Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
ФК12 Здатність виконувати дослідницькі роботи в галузі матеріалознавства, обробляти та аналізувати результати експериментів
ФК13 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень
ФК14 Здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК15 здатність застосовувати знання технічних характеристик, умов роботи, застосування контрольно-вимірювальних приладів
ФК16 Здатність обґрунтовано здійснювати вибір матеріалів для конкретних умов експлуатації
ФК17 Здатність виявляти методики покращення комплексу технологічних і службових властивостей
ФК18 Здатність застосовувати та демонструвати базові знання з фундаментальних розділів фізичної хімії, металургійних процесів і технологій виробництва, основ одержання нових матеріалів

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Демонструвати володіння логікою та методологію наукового пізнання
РН2 Знати та вміти використовувати знання фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації матеріалознавства, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.
РН3 Володіти засобами сучасних інформаційних та комунікаційних технологій та професійної діяльності.
РН4 Передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі.
РН5 Визначати екологічно небезпечні та шкідливі фактори професійної діяльності шляхом попереднього аналізу та корегувати зміст діяльності з метою попередження негативного впливу на навколишнє середовище.
РН6 Знати вимоги галузевих нормативних документів.
РН7 Володіти навичками, які дозволяють продовжувати вчитися і оволодівати сучасними знаннями
РН8 Уміти застосувати свої знання для вирішення проблем в новому або незнайомому середовищі .
РН9 Уміти експериментувати та аналізувати дані.
РН10 Здатність поєднувати теорію і практику для розв’язування завдань матеріалознавства.
РН11 Демонструвати навички спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
РН12 Демонструвати навички спілкування іноземною мовою.
РН13 Знати інженерні дисципліни, що лежать в основі спеціальності, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, в тому числі мати певну обізнаність в їх останніх досягненнях.
РН14 Описувати будову металевих, неметалевих, композиційних та функціональних матеріалів та обирати оптимальні методи модифікації їх властивостей. Кваліфіковано вибирати матеріали для виробів різного призначення.
РН15 Використовувати експериментальні методи дослідження структурних, фізико-механічних, електрофізичних, магнітних, оптичних і технологічних властивостей матеріалів.
РН16 Знати та застосовувати у професійній діяльності принципи проектування нових матеріалів.
РН17 Знати і використовувати методи фізичного і математичного моделювання при створенні нових та удосконаленні існуючих матеріалів, технологій їх виготовлення.
РН18 Демонструвати обізнаність та практичні навички в галузі технологічного забезпечення виготовлення матеріалів та виробів з них.
РН19 Уміти виявляти, формулювати і вирішувати матеріалознавчі завдання відповідно до спеціальності; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, охорона навколишнього середовища, економіка, промисловість) обмежень.
РН20 Уміти обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки.
РН21 Уміти здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації.
РН22 Демонструвати знання методів та навички практичного застосування методів експериментальних досліджень хімічних, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів та виробів.
РН23 Описувати послідовність підготовки та обчислювати економічну ефективність виробництва матеріалів та виробів з них.
РН24 Уміти використовувати базові методи аналізу речовин, матеріалів та відповідних процесів з коректною інтерпретацією результатів.
РН25 Володіти і застосовувати системи якості продукції, методи її забезпечення та контролю.
РН26 Знання технічних характеристик, умов роботи, застосування виробничого обладнання для обробки матеріалів та контрольно-вимірювальних приладів
РН27 Знання основних груп матеріалів та здатність обґрунтовано здійснювати їх вибір для конкретного використання
РН28 Знання основних технологій виготовлення, оброблення, випробування матеріалів та умов їх застосування
РН29 Знання основ стандартизації,сертифікації й акредитації матеріалів та виробів з них
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН30 Володіння сучасними методами управління процесами структуроутворення композиційних та порошкових матеріалів.
РН31 Вміння управляти фізико-хімічними явищами, міжфазними взаємодіями в металевих та неметалевих матеріалах для корегувань технології виробництва композиційних, порошкових матеріалів та нанесення покриттів.
РН32 Вміння використовувати залежність між будовою, структурою і властивостями металевих, неметалевих порошкових та композиційних матеріалів, режимів їх термічної обробки для отримання необхідних показників якості виробів відповідно до умов експлуатації в будівельній, машинобудівельній та авіабудівній галузі.
РН33 Вміння обґрунтувати вибір обладнання та обрати оптимальний тип оснастки для виготовлення виробів з композиційних матеріалів.
РН34 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю мають рівень наукової та професійної активності, який відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення: Для проведення семінарських та практичних занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура. Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технології має лекційні аудиторії, оснащені мультимедійним проекторами та навчальні майстерні і лабораторії, які оснащені термічними печами, мікроскопами, хімічним обладнанням, комп’ютерами та 3Д-принтером. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком. Частина занять проводяться в комп’ютерному класі НУ «Запорізька політехніка», який оснащений ліцензійними операційними системами та прикладним програмним забезпеченням.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення: • Наявність опису освітньо-професійної програми. • Наявність навчального плану • Наявність робочих програм з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Наявність навчально-методичного комплексу забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загально-університетську платформу moodle.zp.edu.ua. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zр.edu.ua/naukova-biblioteka). Нa офіційному веб-сайті НУ «Запорізька політехніка» розміщена основна інформація про її діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, правила прийому та інше).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf) та договорами про співробітництво з партнерами – закладами вищої освіти України, а саме: 1. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; 2. Національний університет «Львівська політехніка»; 3. Національний ТУ «Дніпровська політехніка»; 4. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво з іноземними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована учасниками освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією академії на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. Основна міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно програм ERASMUS+ https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна демонструвати відповідність набутих інтегральної та спеціальних (фахових) компетентностей випускників Стандарту вищої освіти та вимогам освітньої програми. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена шляхом розміщення в репозиторії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.