Профіль освітньої програми

Фізична реабілітація 2023
Спеціальність227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Фізична терапія та ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому Диплом магістра, одиночний Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, строк навчання Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік, 10 місяців.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК – 7 рівень , FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень/Магістр
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр терапії та реабілітації за спеціалізацією 227.01 Фізична терапія
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація (Фізична терапія, ерготерапія) або за напрямом підготовки Здоров’я людини, (професійне спрямування Фізична реабілітація).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку klapchuk@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до місії, візії та стратегії НУ «Запорізька політехніка» і направлена на підготовку конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров’я, здатних задовольняти потреби суспільства та держави, виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної терапії, володіти загальними та спеціальними компетентностями фізичного терапевта, здатних до професійного саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності – складні порушення рухових функцій та активності людини, їх корекція шляхом використання заходів фізичної терапії з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах навколишнього, соціального та культурного середовища. Цілі навчання: набуття здатності здійснювати професійну діяльність фізичного терапевта, розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру, які стосуються фізичної терапії. Теоретичний зміст предметної області: порушення функцій, активності та участі осіб різних нозологічних та вікових груп, принципи, концепції, теорії та методи фізичної терапії, менеджмент, викладання та наукові дослідження у фізичній терапії. Методи, методики та технології: обстеження функціональних можливостей пацієнта/клієнта; обробки інформації; планування, прогнозування, реалізації та корекції програм фізичної терапії; профілактики захворювань, ускладнень та функціональних порушень; наукових досліджень та дискусії; доказової практики; управління та викладання; сучасні цифрові технології. Інструменти та обладнання: пристрої, прилади та обладнання для контролю основних життєвих показників, обстеження та тестування функцій пацієнта/клієнта, реалізації програми фізичної терапії, бази даних, інформаційні системи, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна орієнтація направлена на опанування концептуальних теоретичних та практичних знань, направлених на підготовку фахівців за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація, спеціалізацією 227.01 Фізична терапія з елементами наукових досліджень, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі охорони здоров’я. Основний фокус освітньої програми – фізична терапія в галузі охорони здоров’я; вивчення наукових, теоретичних та методологічних засад, концептуальних положень у сфері фізичної терапії. Ключові слова: фізична терапія, реабілітація, охорона здоров’я, обстеження, втручання, вища освіта, магістр.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Освітня програма розроблена з урахуванням регіональних, державних та міжнародних аспектів. Передбачено формування фундаментальних спеціальних (фахових предметних) компетентностей спеціальності та спеціалізації, які досягаються при поєднанні практичної, теоретичної та інтегрованої підготовки. Передбачено проведення обов`язкової клінічної практики за різною направленістю та дисциплін фахової підготовки, які передбачають клінічне навчання. Унікальність освітньої програми визначається додатковим переліком, спеціальних (фахових предметних) компетентностей спеціальності, а також програмних результатів навчання визначених закладом вищої освіти та з врахуванням професійного стандарту: «Фахівець із раннього втручання»: Наказ В.о. директора Науково-дослідного інституту соціальної політики Міністерства соціальної політики України і Національної академії наук України від 12.12.2022 р. №34. Високий рівень освітньо-професійної частини підготовки забезпечується наявністю договорів про співпрацю з клінічними та лікувальними установами.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу згідно до національного класифікатора професій (ДК 003-2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 2 розділу відповідно до отриманої спеціалізації: 2229.2 Фізичний терапевт.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес здійснюється на засадах студентоценризму, компетентнісного підходу, партнерства науково-педагогічних працівників і студентів, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості. Проведення лекційних, практичних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в проєктних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення навчальних занять кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання: Поточний контроль охоплює визначені програмою освітнього компоненту контрольні заходи, що відбуваються під час лабораторних, практичних і семінарських занять, а також оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань (крім завдань, що є окремими освітніми компонентами та атестації). Результати поточного, проміжного (рубіжного) контролю використовуються при визначенні підсумкової оцінки з освітнього компонента і засвідчують здобуття певних результатів навчання та рівень цих результатів. При цьому позитивні оцінки з усіх обов’язкових (відповідно до програми освітнього компонента) контрольних заходів є необхідною умовою для отримання здобувачем позитивної оцінки підсумкового контролю. Оцінки з необов’язкових контрольних заходів враховуються при визначенні оцінки підсумкового контролю через додавання визначеної кількості балів. Підсумковий контроль з освітнього компонента може здійснюватися у формах семестрового екзамену (з можливістю урахування результатів проміжного (рубіжного) контролю), захисту курсового проєкту/роботи чи звіту з практики або заліку в терміни, встановлені індивідуальним навчальним планом здобувача. Семестровий екзамен, відповідно до програми освітнього компонента, може відбуватися в усній чи письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування. Оцінка за залік визначається за результатами поточного та проміжного (рубіжного) контролю і не передбачає проведення окремого заходу та присутності здобувача. Підсумковий контроль проводиться для оцінювання досягнення здобувачем результатів навчання, визначених програмою освітнього компонента та (у випадку іспитів, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) – рівня сформованості цих результатів. Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище або оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, проміжного (рубіжного) контролю. ().
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність здійснювати професійну діяльність фізичного терапевта, розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної терапії.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність виявляти та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК7 Здатність працювати автономно.
ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність визначати проблеми фізичної, когнітивної, психоемоційної, духовної сфер, обмеження заняттєвої участі пацієнта відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
ФК2 Здатність клінічно мислити, планувати терапію, застосовувати науково обґрунтовані засоби та методи доказової практики (Evidence-based practice), аналізувати та інтерпретувати результати, вносити корективи до розробленої програми фізичної терапії або ерготерапії чи компонентів індивідуального реабілітаційного плану.
ФК3 Здатність ефективно спілкуватися з пацієнтом/клієнтом, його родиною й опікунами, формувати розуміння власних потреб пацієнта та шукати шляхи їх реалізації, розробляти та впроваджувати домашню програму терапії.
ФК4 Здатність до роботи у реабілітаційній команді та міжособистісної взаємодії з представниками інших професійних груп різного рівня.
ФК5 Здатність надавати першу медичну (долікарську) допомогу за умов надзвичайних ситуацій та військових дій, розуміти основи тактичної медицини.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК6 Здатність до впровадження в програми фізичної терапії різних верств населення елементів стратегій ерготерапевтичного втручання.
ФК7 Здатність знати та розуміти сутність роботи фахівця із раннього втручання (в т.ч. враховувати медичні, психологічні, педагогічні, соціальні аспекти, а також психофізіологічні особливості дітей раннього віку у практиці раннього втручання).
ФК8 Здатність проводити скринінг оцінювання розвитку дитини для раннього виявлення та дослідження різних видів функціональних обмежень життєдіяльності та здоров’я дитини в межах спеціалізації, із залученням, за потреби, інших фахівців команди раннього втручання та у партнерстві із сім’єю з дитиною.
ФК фт1 Здатність розуміти клінічний та реабілітаційний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання і тактику лікування.
ФК фт2 Здатність обстежувати осіб різних вікових, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією за допомогою стандартизованих та нестандартизованих інструментів оцінювання, визначати фізичний розвиток та фізичний стан.
ФК фт3 Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуального реабілітаційного плану, які стосуються фізичної терапії.
ФК фт4 Здатність проводити фізичну терапію осіб різних вікових, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях.
ФК фт5 Здатність планувати та контролювати тривалість та інтенсивність терапевтичних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям пацієнта/клієнта та цілям фізичної терапії.
ФК фт6 Здатність провадити наукову діяльність у сфері фізичної терапії.
ФК фт7 Здатність здійснювати викладацьку діяльність (зокрема, як керівник/методист/супервізор клінічних практик).
ФК фт8 Управляти робочими процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів у фізичній терапії, керувати роботою асистентів, помічників та волонтерів.
ФК фт9 Здатність провадити підприємницьку діяльність у фізичній терапії.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати біопсихосоціальну модель обмежень життєдіяльності у професійній діяльності, аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта.
РН2 Уміти вибирати і аналізувати інформацію про стан пацієнта.
РН3 Проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями.
РН4 Оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності.
РН5 Проводити опитування (суб’єктивне обстеження) пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі.
РН6 Визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини, її фізичний стан, виконувати об’єктивне обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи відповідний інструментарій.
РН7 Спілкуватися з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб та очікувань щодо його рухової активності та результатів фізичної терапії.
РН8 Прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології.
РН9 Встановлювати цілі втручання.
РН10 Створювати (планувати) програму фізичної терапії окремо, або як частину індивідуального реабілітаційного плану.
РН11 Реалізовувати програми фізичної терапії фізичної терапії окремо, або як частину індивідуального реабілітаційного плану відповідно до наявних ресурсів і оточення.
РН12 Здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програми фізичної терапії.
РН13 Коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів.
РН14 Провадити самостійну практичну діяльність.
РН15 Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти, брати участь в реалізації освітніх програм як клінічний керівник/методист/супервізор навчальних практик.
РН16 Планувати та здійснювати власний професійний розвиток, планувати та оцінювати професійний розвиток колективу.
РН17 Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері фізичної терапії, висувати і перевіряти гіпотези, обирати методики та інструменти досліджень, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.
РН18 Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта.
РН19 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах в умовах військового часу; вибирати методи та засоби збереження життя.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН20 Відтворювати та модифікувати механізми та навички повсякденного життя пацієнта/клієнта.
РН21 Застосовувати вузькоспеціальні знання в роботі команди раннього втручання (в т.ч. враховувати медичні, психологічні, педагогічні, соціальні аспекти, а також психофізіологічні особливості дітей).
РН22 Застосовувати методи та технології скринінгу для оцінювання розвитку дитини та визначення наявності ризику порушень розвитку.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізація освітньої та практичної складової програми реалізується висококваліфікованими кадрами із вченими званнями, науковими ступенями та фахівцями, які мають багаторічний досвід клінічної роботи за спеціальністю. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають Ліцензійним умовам (пункт 37, 38 Ліцензійних умов від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чинний) в редакції від 24.03.2021 р. № 365 та відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія затвердженим та введеним в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05.09.2022 р. №791.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Університет надає здобувачам вищої освіти доступ до інформаційних ресурсів, електронного репозитарію НУ «Запорізька політехніка», ресурсів наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» та системи дистанційного навчання «Moodle». Навчально-методичне забезпечення: освітньо-професійна програма, навчальні плани, силабуси.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти брати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів (Порядок про реалізацію права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка»: Наказ ректора від 28.06.2022 №210).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна академічна мобільність передбачає академічну та наукову мобільність в межах договорів та меморандумів, підписаних між НУ «Запорізька політехніка» та іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти (Порядок про реалізацію права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка»: Наказ ректора від 28.06.2022 №210).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян. Заняття проводяться українською мовою. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної терапії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Захист кваліфікаційної роботи відбувається відкрито і публічно.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фізична реабілітація» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної терапії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Захист кваліфікаційної роботи відбувається відкрито і публічно.