Профіль освітньої програми

Фінансово-економічна безпека
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому – одиничний, подвійний, спільний Диплом бакалавра, одиничний, Обсяг освітньої програми: - 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень; НРК України – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Передумови вступуНаявність документу про повну загальну середню освіту Наявність диплому молодшого бакалавра (молодшого спеціа-ліста)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями достатніми для успішного розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері фінансово-економічної безпеки
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема у галузі фінансово-економічної безпеки й у процесі навчання. Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування. Методи, методики та технології фінансової науки і практики. Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійної програми «Фінансово-економічна безпека»
Основний фокус освітньої програми: Основні предмети – обов’язкові дисципліни загальної та профе-сійної підготовки (75%). Дисципліни вільного вибору студента, які доповнюють загальні та спеціальні (фахові) компетентності, складають 25%. Акцент робиться на професійно-орієнтованих дисциплінах, які забезпечують практичну підготовку бакалавра з фінансів, бан-ківської справи та страхування і розвиток професійних компете-нтностей для вирішення завдань щодо фінансово-економічної безпеки. Набуті компетентності можуть бути застосовані в економічній, експертно-аналітичній, політико-організаційній, соціальній, консультаційній та громадській сферах діяльності.
Особливості програми: Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, теоріях та концепціях фінансової науки. Структура ОПП передбачає поєднання фінансової теорії та практики з діагностики загроз і небезпек з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки, чому сприяє практична підготовка, залучення до освітнього процесу практиків. Безперервні зміни в сфері фінансів, банківської справи та страхування вимагають постійного коригування навчальних планів і змісту навчальних дисциплін, тому склад вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми періодично оновлюється, що дозволяє здобувачеві вищої освіти сформувати власну траєкторію навчання. Поряд із цим, до особливостей ОПП відносяться: - активне спілкування усіх стейкхолдерів; - розвиток навиків креативного мислення студентів; - підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби суспільства та бути конкурентоспроможними на національному і міжнародному ринках праці; - побудова власної освітньої траєкторії; - реалізація права учасника освітнього процесу на академічну мобільність; - академічна доброчесність здобувачів вищої освіти під час навчання; - фахова освіта здобувачів поєднується із особистісним розвитком (участь у студентських наукових гуртків; - відповідність змістового наповнення програм основних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки програмам відповідних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець з фінансово-економічної безпеки може обіймати такі первинні посади відповідно до Класифікатора професій (ДК 003:2010): 3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки 3411 Фахівець з корпоративного управління 3411 Фахівець з управління активами 3412 Страхувальник
Подальше навчання: Здобуття вищої освіти на другому (магістерському) рівні.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований із використанням креативних освітніх технологій. Лекційні заняття поєднуються з практичними заняттями та робочими зустрічами з фахівцями в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Основні підходи викладання та навчання: - практикується студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі практичних занять; - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом, «мозковими штурмами», тренінгами, вебінарами, круглими столами та робочими зустрічами з фахівцями в сфері фінансів, банківської справи та страхування); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики освітніх установ, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, зокрема електронне навчання в системі Moodle, самонавчання ); - проведення консультацій викладачами як особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія суб’єктів навчання у ЗВО, метою і рівнем ефективності якої є формування професійної компетентності майбутнього фахівця.
Оцінювання: Система оцінювання складається з: 1. поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських та практичних заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: - тестові завдання; - розв’язування задач; - виконання практичних завдань; - презентації виконаних тренінгових завдань і вправ та самопрезентування. - виконання індивідуальної семестрової роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та індивідуальних занять. 2. Семестровий підсумковий контроль з дисциплін є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку та/ або екзамену в терміни, встановлені графіком освітнього процесу. 3. Державна атестація здійснюється у формі складання атестаційного екзамену.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК03 Здатність планувати та управляти часом
ЗК04 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК05 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК06 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК09 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК10 Здатність працювати у команді
ЗК11 Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК12 Здатність працювати автономно.
ЗК13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища
СК02 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури
СК03 Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)
СК04 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач
СК05 Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку
СК06 Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК07 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність
СК08 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК09 Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК10 Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення
СК11 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку
СК12 Здатність до узагальнення методичних підходів щодо фінансового регулювання ринку праці
СК13 Здатність розробляти ефективну бізнес-стратегію, визначати напрямки економічної безпеки та страхування економічних ризиків бізнесу
СК14 Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ інвестування й узагальнення засад і закономірностей функціонування та розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
СК15 Здатність формувати фаховий підхід до побудови та тоансформації системи фінансово-економічної безпеки субєктів підприємництва
СК16 Здатність до узагальненя методичних підходів щодо безпеки банку
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем
ПР02 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем
ПР03 Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури
ПР04 Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування
ПР05 Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)
ПР06 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач
ПР07 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР08 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти
ПР09 Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію
ПР10 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем
ПР11 Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР12 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності
ПР13 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів
ПР14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів
ПР15 Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності
ПР16 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати
ПР17 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку
ПР18 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні
ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань
ПР20 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення
ПР21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави
ПР22 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ПР23 Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
ПР24 Вміння адаптуватися та приймати рішення щодо стратегічного розвитку бізнесу та його безпеки
ПР25 Вміти застосовувати механізм фінансового регулювання ринку праці
ПР26 Вміти критично осмислювати концептуальні основи інвестування й узагальнення засад і закономірностей функціонування та розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
ПР27 Ідентифікувати ризики, загрози та небезпеки у діяльності суб’єктів підприємництва й розробляти відповідні системи їх фінансово-економічної безпеки
ПР28 Застосовувати нормативну документацію в безпеці банківської діяльності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньо-професійної програми, є співробітниками університету, відповідальні за курси мають науковий ступінь і вчене звання або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму: – мають наукові ступені за спеціальністю та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки; – за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; – мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи; -здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; - відбувається щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; - забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою програмою; - забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти. Підготовку фахівців здійснює кафедра фінансів, банківської справи та страхування. У процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом управлінської, фахової роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: У навчальному процесі використовуються навчальні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, конференц-зал, тренінг центр, бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб освітнього процесу. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступ до мережі Інтернет, функціонує безкоштовний Wi-Fi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: На офіційному веб-сайті https://zp.edu.ua/ є інформація про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені в інституційному репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»: http://eir.zp.edu.ua/. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: http://library.zp.edu.ua/ Вільний доступ через сайт НУ «Запорізька політехніка» до баз даних періодичних фахових наукових видань
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка»
Міжнародна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка» та угод (Еразмус+ К1).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Відповідно до вимог чинного законодавства.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінансово-економічна безпека» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: