Профіль освітньої програми

Правознавство
Спеціальність081 Право
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр права
Передумови вступуПрийом на навчання для здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти, ступень «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»); умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми є забезпечення підготовки в галузі права, надання здобувачам юридичної освіти можливості опанувати фундаментальні і спеціальні знання, підготовити їх до професійної діяльності у сфері права та подальшого навчання за магістерською програмою (за наявності бажання їх продовжити навчання).
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 08 «Право» Спеціальність: 081 «Право» Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії. Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікаційні технології. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються у правовій діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Формування здатності здійснювати прикладну та практичну діяльність у різних сферах юридичної діяльності, здатності розуміти та впроваджувати ідею, доктрину і принцип верховенства права у правосвідомість людей практичних умінь і навичок вирішувати складні, комплексні правові проблеми за невизначених умов у стислі строки, підготовка до діяльності в умовах динамічного розвитку політико та економіко-правового кластеру регіону
Особливості програми: Можливість вибору дисциплін професійної підготовки.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Право на працевлаштування здобувачі юридичної освіти мають відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Посади можуть займати в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та організаційного підпорядкування, органах державної влади, місцевого самоврядування, адвокатських бюро, адвокатських об’єднаннях, нотаріальних конторах, поліції, органах прокуратури, суду. Мають можливості професійної сертифікації.
Подальше навчання: Право продовжити навчання за програмою другого(магістерського) рівня вищої освіти - Магістр права, для набуття освітньо-наукових та освітньо-професійних навичок, поглиблених знань з права і його галузей.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Базується на активному навчанні практичного спрямування під час лекцій, практичних занять, самостійної навчальної роботи, вирішення кейсів, проходження виробничої практики (при використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комп’ютерних та саморозвиваючих технологій навчання). Форма навчання за програмою: денна, заочна.
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК9 Здатність працювати в команді
ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК11 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій
ЗК14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності
ЗК15 Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві
СК2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів
СК3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи
СК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини
СК5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права
СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу
СК7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право
СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права
СК9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів
СК10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання
СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
СК12 Здатність аналізувати правові проблеми. Формувати та обґрунтовувати правові позиції
СК13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності
СК14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації
СК15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування
СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин
ПРН2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання
ПРН3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
ПРН4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми
ПРН5 Давати короткий висновок, щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю
ПРН6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему
ПРН7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами
ПРН8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин
ПРН9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій
ПРН10 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію
ПРН11 Володіти базовими навичками риторики
ПРН12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло
ПРН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту
ПРН14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності
ПРН15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних
ПРН16 Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності
ПРН17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи
ПРН18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи
ПРН19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права
ПРН20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів
ПРН21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки
ПРН22 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях
ПРН23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» − навчальні корпуси; − гуртожитки; − тематичні кабінети; − спеціалізовані лабораторії; − комп’ютерні класи; − пункти харчування; − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − мультимедійне обладнання; − спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» − офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/ − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − необмежений доступ до мережі Інтернет; − наукова бібліотека, читальні зали; − пакет MS Office 365; - віртуальне навчальне середовище MOODL, що містить необхідне методичне забезпечення ОПП; − корпоративна пошта; − навчальні і робочі плани; − графіки навчального процесу; − навчально-методичні комплекси дисциплін; − навчальні та робочі програми дисциплін; − методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; − програми практик; − методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт); − критерії оцінювання рівня підготовки; − пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива на основі укладання угод про академічну кредитну мобільність із закладами вищої освіти України. Допускається пере зарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності набутих компетентностей
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має чисельні угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Юридичний факультет має угоду про співпрацю з Грузинським технічним університетом та Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти:  Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 081 «Право» проводиться у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін. Завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр права. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: