Профіль освітньої програми

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Спеціальність153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Мікро-та наноелектроніка»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з мікро- та наносистемної техніки
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти або диплому освіт-ньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітнього рівня «Молодший бакалавр»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку revvi@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета сучасної ОП «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» полягає у підготовці фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галу-зі мікро- та наносистемної техніки, здійснювати і забезпечувати фахову взаємодію про-фесіоналів у сфері нанотехнологій в електроніці, створення мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, спрямовану на ефективну та плідну працю в умовах сталого іннова-ційного науково-технічного розвитку суспільства та формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці шляхом взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є: - фізичні процеси і явища, на яких ґрунтується функціонуван-ня мікро- та наносистем; - властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологіч-ні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв; - матеріали і технології для виготовлення електронних прила-дів, мікро- та наносистемної техніки різноманітного, у тому чи-слі фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначен-ня; - обчислювальна техніка та спеціалізоване програмне забезпе-чення для розрахунків параметрів, характеристик та моделю-вання виробів мікро- та наносистемної техніки. Метою навчання є набуття компетентностей, достатніх для професійної діяльності у сфері застосування матеріалів та технологій, розв’язання спеціалізованих складних практичних та технологічних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних приладів фізичного та біомедичного призначення, мікро- та наносистемної техніки і геліоенергетики, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області утворюють поняття та принципи фізики твердого тіла, твердо тільної електроніки, фізичних основ мікро- та наносистемної техніки. Здобувач вищої освіти вчиться використовувати методи 6 та технології конструювання приладів, пристроїв та систем мікро- та наносистемної техніки різноманітного, у тому числі біомедичного призначення, застосовувати комп’ютерну техніку та вимірювальне обладнання.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Освітню програму спрямовано на формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей для набуття дослід-ницьких навичок з метою реалізації наукової і / або викладаць-кої кар’єри; розроблення нових та використання існуючих мік-ро- і нанотехнологій; проєктування, виготовлення, випробуван-ня, експлуатація та модернізація оптоелектронних приладів, пристроїв і виробів мікро- та наносистемної техніки; розроб-лення фундаментальних основ створення низькорозмірних структур і нанокомпозитів із наперед заданими електронними та оптичними властивостями. Ключові слова: мікро- і наноелектронні прилади та пристрої, нанотехнології, низькорозмірні структури та наноматеріали, електронні та оп
Особливості програми: Програма базується на основі вимог Європейської рамки ква-ліфікацій для навчання впродовж життя EQF-LLL (European Qualifications Framework for Lifelong Learning). Фахівці, залучені до професійної підготовки, мають значний досвід освітньої і наукової діяльності, активно займаються нау-ково-дослідною роботою за фахом. Реалізація програми також передбачає залучення до аудитор-них занять професіоналів-практиків, представників роботодав-ців. Для забезпечення умов підготовки фахівця у реальному сере-довищі майбутньої професійної діяльності передбачено практи-ку.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Права випускників на працевлаштування не обмежуються. Відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003:2010 випускники можуть працювати на посадах: 1222 – Керівники виробничих підрозділів у промисловості: – майстер з комплексної автоматизації та телемеха-ніки; – майстер з ремонту приладів та апаратури; – майстер з ремонту технологічного устаткування; – майстер дослідної установки. 3114 – Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомуніка-цій: – технік з сигналізації; – технік-конструктор; – технік-технолог. 3119 – Оператори медичного устаткування: – оператор медичного устаткування. 3139 – Інші оператори оптичного та електронного устаткуван-ня: – технік з діагностичного устаткування; – технік-оператор електронного устаткування; – технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів. 3439 – Інші технічні фахівці в галузі управління: – фахівець з організації побутового обслуговування
Подальше навчання: Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки має право продо-вжити навчання на другому освітньо-науковому рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти доро-слих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання ін-дивідуальних завдань, курсових робіт та проєктів, самостійна робота, проходження практики на профільних підприємствах, дуальна та дистанційна освіта, консультації із викладачами, під-готовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Формативні (вхідний та поточний контроль): тестування знань або умінь; звіти з лабораторних та практичних робіт; звіти з практик; огляд літератури, презентації тощо. Сумативні (підсумковий контроль): екзамен (письмовий з по-дальшим усним опитуванням); залік (передбачена можливість за результатами формативного контролю); захист кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів автоматизації та електроніки
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземними мовами
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК9 Здатність працювати в команді
ЗК10 Навички здійснення безпечної діяльності
ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки
ФК2 Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки
ФК3 Здатність використовувати математичні принципи і методи для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки
ФК4 Здатність застосовувати відповідні наукові та інженерні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, комп’ютерні мережі, бази даних та Інтернет-ресурси для розв’язання професійних задач в галузі мікро- та наносистемної техніки
ФК5 Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у мікро- та наносистемній техніці за допомогою побудови і аналізу їх фізичних і математичних моделей
ФК6 Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструктивних еле-ментів геліоенергетики, приладів фізичного та біомедичного призначення
ФК7 Здатність розв’язувати інженерні задачі в галузі мікро- та наносистемної техніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації
ФК8 Здатність визначати та оцінювати характеристики та пара-метри матеріалів мікро- та наносистемної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв, мікропроцесорних систем
ФК9 Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості щодо мікро- та наносистемної техніки
ФК10 Здатність розуміти та застосовувати технологічні принципи виробництва, випробування, експлуатації та ремонту мікро- та наносистемної техніки та біомедичного обладнання
ФК11 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі мікро- та наносистемної електронної техніки
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Р1 Застосовувати знання принципів дії пристроїв і систем мікро- та наносистемної техніки при їхньому проектуванні та експлуатації
Р2 Застосовувати знання і розуміння математичних методів для розв’язання теоретичних і прикладних задач мікро- та наносистемної техніки
Р3 Застосовувати знання і розуміння фізики, відповідні теорії, моделі та методи для розв’язання практичних задач синтезу пристроїв мікро- та наносистемної техніки
Р4 Оцінювати характеристики та параметри матеріалів пристроїв мікро- та наносистемної техніки, знати та розуміти основи твердотільної та оптичної електроніки, наноелектроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, мікропроцесорної техніки
Р5 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для розв’язання задач проєктування та налагодження обладнання геліоенергетики, приладів фізичної та біомедичної електроніки
Р6 Застосовувати навички планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та дослідження явищ мікро- та наноелектроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, складати схеми пристроїв, аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати
Р7 Досліджувати характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів
Р8 Будувати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів, використовувати їх при розробці нової мікро- та наносистемної техніки та виборі оптимальних рішень
Р9 Проєктувати пристрої мікро- та наносистемної техніки у відповідності до вимог замовника і наявних ресурсних обмежень
Р10 Розробляти технічні засоби діагностування технічного стану мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки
Р11 Організовувати та проводити планові та позапланові технічні обслуговування, налагодження технологічного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва
Р12 Аналізувати нормативно-правові засади впровадження мікро- та наносистемної техніки; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність
Р13 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань з дотриманням норм сучасної української ділової та професійної мови
Р14 Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення
Р15 Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв’язанні професійних завдань
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення проваджен-ня освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, згідно Ліцен-зійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Ка-бінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях та комп’ютерному класі, дослідження (практика, дипломування) виконуються у наукових лабораторіях та із залученням облад-нання підприємств.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до: технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяль-ності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що за-тверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ре-сурси (систему дистанційного навчання Moodle), сайт НУ «За-порізька політехніка» та кафедри МіНЕ, на яких розміщена ос-новна інформація щодо освітньої діяльності.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод між Університетом та іноземними закладами вищої освіти за узгодженими та за-твердженими у встановленому порядку індивідуальними навча-льними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також у рамках грантів, міжнародних проєктів, угод про спів-робітництво, в яких НУ «Запорізька політехніка» приймає участь.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних громадян здійснюється державною мо-вою. У певних випадках може бути прийнято рішення про ви-кладання деяких дисциплін (тем, розділів) англійською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікацій-ної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної нау-ково-прикладної задачі у сфері мікро- та наносистемної техніки різ-номанітного призначення, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, сфабриковані результати та фальсифікацію. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офі-ційному сайті закладу вищої освіти чи його підрозділу, або у репо-зитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у від-повідності до вимог чинного законодавства.