Профіль освітньої програми

Якість, стандартизація та сертифікація
Спеціальність152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Мікро-та наноелектроніка»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти або диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітнього рівня «Молодший бакалавр»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку snow@zp.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета сучасної ОП «Якість, стандартизація та сертифікація» полягає у підготовці кваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, інформаційно-вимірювальної техніки, компетентності яких відповідають сучасним вимогам ринку праці, здатних до розв’язання задач забезпечення якості процесів, продукції і послуг, використання інформаційних технологій та автоматизації для вирішення організаційних, наукових і технічних задач управління якістю.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: технічне, програмне, математичне, інформаційне, методичне та інше забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх використовування, принципи і методи відтворення еталонних величин, стандартних зразків. Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, побудови систем якості, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології, автоматизації, систем якості, стандартизації та сертифікації. Теоретичний зміст предметної області. Поняття та принципи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, побудова засобів вимірювальної техніки, метрологічна діяльність, засади стандартизації, сертифікації, управління якістю. Методи, методики та технології. Методи вимірювань, способи їх побудови, інформаційні технології при створенні засобів вимірювань, методики планування експериментів/ вимірювань, програмного забезпечення засобів вимірювань та для опрацювання результатів вимірювань, управління якістю на виробництвах, інші наукові методології. Інструменти та обладнання: сучасні засоби вимірювальної техніки, інструменти та обладнання для виготовлення і налаштування засобів вимірювальної техніки, при проведенні їх випробувань і лабораторних досліджень та при виконанні робіт, пов’язаних з метрологічною діяльністю.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на формування у здобувачів професійних компетентностей та набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності та її технічного, програмного, організаційного і нормативного забезпечення.
Основний фокус освітньої програми: Освітню програму спрямовано на формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для набуття та опанування навичок з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, принципів стандартизації та оцінки відповідності, сертифікації, моделювання, розробки і проєктування систем якості, автоматизації, засобів вимірювальної техніки. Ключові слова: метрологія, якість, стандартизація, сертифікація, вимірювання, інформаційно-вимірювальна система.
Особливості програми: Програма виконується в активному практичному середовищі, значною мірою спрямована на підготовку фахівців з якості, стандартизації та сертифікації, розробки та експлуатації комп’ютеризованих і мікропроцесорних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальних систем. Унікальність даної ОП полягає у гармонічному поєднанні широкого кола освітніх компонентів із різних галузей, зокрема: з автоматизації (системи автоматичного керування; мікропроцесорна техніка; комп’ютерні системи вимірювань тощо), метрології (основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, методи та засоби вимірювань), систем забезпечення якості, стандартизації та сертифікації (основи стандартизації і сертифікації продукції; оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки регламентам та стандартам; основи контролю і технічної діагностики). Крім того, передбачено освітні компоненти, що дозволяють отримати результати і компетентності, необхідні для вступу до аспірантури за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», яка діє при кафедрі мікро- та наноелектроніки (МіНЕ). Для набуття спеціальних (фахових) компетентностей програма узгоджується з партнерами: НТУУ КПІ ім. І. Сікорського; Київський національний університет технологій та дизайну, а також з громадськими організаціями та високотехнологічними підприємствами різних форм власності. Для забезпечення умов підготовки фахівця в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності передбачено проходження практики.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Права випускників на працевлаштування не обмежуються. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання індивідуальних завдань, курсових робіт, самостійна робота, проходження практики на профільних підприємствах, дуальна та дистанційна освіта, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи
Оцінювання: Формативні (поточний контроль): тестування знань або умінь; звіти з лабораторних та практичних робіт; звіти з практик; огляд літератури, презентації тощо. Сумативні (підсумковий контроль): екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік (передбачена можливість за результатами формативного контролю); захист кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування
Загальні компетентності (ЗК):К01 Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях
К02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
К03 Здатність спілкуватися іноземною мовою
К04 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
К05 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
К06 Навички здійснення безпечної діяльності
К07 Прагнення до збереження навколишнього середовища
К08 Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінній від професійної
К09 Здатність бути критичним і самокритичним
К10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
К11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
К12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
К13 Здатність проводити аналіз складових похибки за їх суттєвими ознаками, оперувати складовими похибки / невизначеності у відповідності з моделями вимірювання
К14 Здатність проєктувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи
К15 Здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних компонент засобів вимірювальної техніки
К16 Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для створення моделей приладів і систем вимірювань
К17 Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструювання модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів
К18 Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності
К19 Здатність до забезпечення метрологічного супроводу технологічних процесів та сертифікаційних випробувань
К20 Здатність здійснювати технічні заходи із забезпечення метрологічної простежуваності, правильності, повторюваності та відтворюваності результатів вимірювань і випробувань за міжнародними стандартами
К21 Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в лабораторних умовах і на об’єктах
К22 Здатність розробляти нормативну та методичну базу для забезпечення якості та технічного регулювання та розробляти науково-технічні засади систем управління якістю та сертифікаційних випробувань
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки
ПР02 Знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту
ПР03 Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії пізнання і оцінювання об’єктів і явищ
ПР04 Вміти вибирати, виходячи з технічної задачі, стандартизований метод оцінювання та вимірювального контролю характерних властивостей продукції та параметрів технологічних процесів
ПР05 Вміти використовувати принципи і методи відтворення еталонних величин при побудові еталонних засобів вимірювальної техніки (стандартних зразків, еталонних перетворювачів, еталонних засобів вимірювання
ПР06 Вміти використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації
ПР07 Вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних підсистем і модулів, що використовуються при вирішенні вимірювальних задач
ПР08 Вміти організовувати та проводити вимірювання, технічний контроль і випробування
ПР09 Розуміти застосовуванні методики та методи аналізу, проєктування і дослідження, а також обмежень їх використання
ПР10 Вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю
ПР11 Знати стандарти з метрології, засобів вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення якості продукції
ПР12 Знати та розуміти сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень з оцінюванням точності отриманих результатів, в тому числі шляхом математичного моделювання
ПР13 Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
ПР14 Вміти організувати процедуру вимірювання, калібрування, випробувань при роботі в групі або окремо
ПР15 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство
ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ПР17 Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм
ПР18 Вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-технічну документацію державної метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю
ПР19 Вміти розробляти автоматизовані системи вимірювання та контролю на основі промислових контролерів та інтелектуальних реле
ПР20 Вміти організовувати незалежний контроль відповідності продукції встановленим вимогам, здійснювати менеджмент (контролю якості) через відділи технічного контролю
ПР21 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс (HMI) на базі SCADA при автоматизації вимірювань та технологічних процесів
ПР22 Спираючись на сучасний рівень національної стандартизації, вміти застосовувати результати метрологічної діяльності при сертифікації систем управління якістю та сертифікації продукції чи послуг
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання і відповідають вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До викладання дисциплін також залучаються інші кафедри університету та професіонали-практики.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчання та дослідження (практика, дипломування) здійснюється у навчальних лабораторіях, зокрема, в комп’ютерному класі та із залученням обладнання підприємств. Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, в тому числі включає в себе спеціалізовані навчальні лабораторії: ТехноХаб, лабораторії електричних та магнітних вимірювань, неелектричних вимірювань, мікро- та наноелектроніки, мікропроцесорної техніки, якості та стандартизації тощо
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси (систему дистанційного навчання Moodle), сайт НУ «Запорізька політехніка» та кафедри МіНЕ, а також телеграм-канал кафедри МіНЕ, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» і закладами вищої освіти та організаціями, які мають право на провадження освітньої діяльності
Міжнародна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод між Університетом та іноземними закладами вищої освіти та організаціями, які мають право на провадження освітньої діяльності. за узгодженими та затвердженими у встановленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також у рамках грантів, міжнародних проєктів, угод про співробітництво, в яких НУ «Запорізька політехніка» приймає участь.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних громадян здійснюється державною мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання деяких дисциплін (тем, розділів) англійською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання спеціалізованої або практичної задачі з метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, якості, стандартизації та сертифікації із застосуванням положень міжнародних стандартів, методів статистичного аналізу, методів обробки вимірювальних сигналів, з використанням сучасної мікропроцесорної техніки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, сфабриковані результати та фальсифікацію. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти чи його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.