Профіль освітньої програми

Правоохоронна діяльність
Спеціальність262 Правоохоронна діяльність
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТДиплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців. Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра: – на основі повної загальної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклЦикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняОчна (денна) та заочна
Кваліфікація в дипломіБакалавр правоохоронної діяльності Ступінь вищої освіти – Бакалавр Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»
Передумови вступу Наявність повної загальної середньої освіти, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання; умови прийому та навчання за освітньо-професійною програмою регламентуються Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку leonenko-t@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми є формування у здобувачів вищої освіти відповідних загальних і професійних (спеціальних, фахових, предметних) компетентностей та досягнення результатів навчання бакалавра правоохоронної діяльності; підготовка конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти; забезпечення у здобувачів вищої освіти здатності вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 26 «Цивільна безпека» Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» Об’єкт вивчення: законодавство України, що регламентує діяльність правоохоронних органів; міжнародні та національні стандарти забезпечення прав і свобод людини,правопорядку; принципи взаємодії з населенням на засадах партнерства; основи протидії корупції; порядок та підстави застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних; здійснення оперативно-розшукової діяльності, протидія діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп,протидія нелегальній міграції,боротьба з тероризмом, реалізація державної політики у сфері кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та інформації. Цілі вивчення: підготовка висококваліфікованих фахівців з правоохоронної діяльності, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області система знань про поняття, концепції, принципи і методи, які використовуються для реалізації правоохоронної функції інституціями держави. Методи, методики та технології: методи, методики та сучасні технології правоохоронної діяльності, системного підходу до вирішення завдань із забезпечення прав і свобод людини, публічної безпеки і порядку, застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності. Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення; автоматизовані системи управління, електронні бази даних, сучасна спеціальна техніка, спеціальні оперативні та оперативно-технічні засоби.
Орієнтація освітньої програми:  Освітньо-професійна програма має прикладну (практичну) орієнтацію, професійними (спеціалізаційними) акцентами якої є формування фахівця, здатного використовувати отримані знання під час здійснення ним правоохоронної діяльності.
Основний фокус освітньої програми: Вироблення практичних умінь і навичок вирішувати складні комплексні правоохоронні проблеми за невизначених умов у стислі строки, підготовка до діяльності в умовах динамічного розвитку політико та економіко-правового кластеру регіону. Спеціальна освіта в галузі 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Ключові слова: правоохоронні органи, державна діяльність, охорона права, законність, правопорядок, забезпечення прав, права людини, заходи впливу.
Особливості програми: Особливістю освітньо-професійної програми є прикладна (практична) орієнтація, професійними акцентами якої є формування фахівця, здатного використовувати отримані знання під час здійснення ним правоохоронної діяльності, оскільки більшість викладачів, які задіяні у навчальному процесі безпосередньо мають багаторічний практичний досвід роботи в органах внутрішніх справ, адвокатурі тощо. З урахуванням регіональної специфіки Запорізької області особлива увага приділяється питанням національної безпеки нашої держави.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування:  Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
Подальше навчання:  Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Центроване навчання здобувачів вищої освіти на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Базується на активному навчанні практичного спрямування під час лекцій, практичних занять, самостійної навчальної роботи, вирішення кейсів, проходження виробничої практики (при використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комп’ютерних та саморозвиваючих технологій навчання).
Оцінювання: Накопичувальна бальна система. Поточний, модульний, підсумковий контроль. Підсумковий контроль: заліки, що оцінюються за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано); диференційні заліки, усні та письмові екзамени, курсові роботи, практика, що оцінюються за 100-бальною шкалою. Атестація здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених цим стандартом та освітньою програмою. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврату здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», що обговорено та схвалено Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол від 06 грудня 2021 р. № 3); надано чинності наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК4 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9 Здатність працювати в команді.
ЗК10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.
ФК2 Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності.
ФК3 Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.
ФК4 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.
ФК5 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
ФК6 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
ФК7 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції,тероризму та торгівлі людьми.
ФК8 Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку.
ФК9 Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.
ФК10 Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.
ФК11 Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).
ФК12 Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
ФК13 Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності.
ФК14 Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.
ФК15 Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
ФК16 Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу.
ФК17 Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.
ФК18 Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.
ФК19 Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом.
ФК20 Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній безпеці.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку правоохоронної діяльності.
РН2 Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності.
РН3 Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.
РН4 Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.
РН5 Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах.
РН6 Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.
РН7 Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та події.
РН8 Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.
РН9 Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.
РН10 Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
РН11 Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.
РН12 Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.
РН13 Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень.
РН14 Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.
РН15 Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.
РН16 Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.
РН17 Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку, тощо).
РН18 Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
РН19 Вміти застосовувати процедури надання першої медичної допомоги.
РН20 Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови дотримання дозвільної системи.
РН21 Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.
РН22 Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН 23 Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення та документування правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією рф проти України, через законодавче забезпечення прав і свобод громадян, які знаходяться на окупованих територіях, правове забезпечення протидії колабораціонізму, відновлення правосуддя, підвищення рівня сприйняття закону населенням.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення:  Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (пп. 35, 36, 37). З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, 20% викладачів мають досвід практичної роботи за спеціальністю.
Матеріально-технічне забезпечення:  Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (пп. 25, 27, 39), зокрема: навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:  Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (пп. 28, 29), а саме: офіційний сайт Національного університету «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/, точки бездротового доступу до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет MS Office 365; корпоративна пошта; віртуальне навчальне середовище MOODL, що містить необхідне методичне забезпечення освітньо-професійної програми.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Можлива на основі укладання угод про академічну кредитну мобільність із закладами вищої освіти України. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності набутих компетентностей. Зокрема, у цьому напрямі, серед інших, юридичний факультет НУ «Запорізька політехніка» на підставі угоди про академічну мобільність тісно співпрацює з Дніпропетровським університетом внутрішніх справ. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichn u_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має чисельні угоди з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Юридичний факультет має угоду про співпрацю з Грузинським технічним університетом та Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_nav ch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр правоохоронної діяльності. Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються державою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр правоохоронної діяльності. Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються державою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються державою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» здійснюється у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр правоохоронної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених відповідним стандартом та освітньою програмою. Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» від 19 травня 2021 р. № 497. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються державою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.