Профіль освітньої програми

Облік і аудит
Спеціальність071 Облік і оподаткування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Облік і оподаткування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, - 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень. Національна рамка кваліфікації – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр обліку і аудиту
Передумови вступу- єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку vlada.ox@ukr.net, або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Місія та стратегія НУ «Запорізька політехніка» обумовлює мету програми: - підготовку фахівця, здатного розв’язувати складні завдання і проблеми організаційної, управлінської, економічної, контрольно-аналітичної, консультаційної, експертної діяльності суб’єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування на основі проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; - розвиток особистості шляхом набуття навчального, виробничого та етичного досвіду, пов’язаного із спілкуванням у професійному середовищі, роботою у команді, генеруванням нових ідей, виконанням завдань у мультикультурних командах та критичною оцінкою якості досягнутих результатів.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб’єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування; Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог; - цілі освітньої програми: 1) поглиблення теоретичних знань та практичних навичок проведення професійних досліджень за невизначеності умов і вимог; 2) поглиблення теоретичних знань та практичних навичок здійснення фінансового обліку згідно норм міжнародних стандартів фінансової звітності; 3) досягнення розуміння принципів етики у професійній діяльності фахівця обліку і аудиту; 4) тренування практичних навичок виявлення інформаційних потреб стратегічного управління і організації обліку, аналізу та аудиту для їх задоволення; 5) підвищення майстерності використання інструментарію фінансового аналізу та інформаційних технологій здійснення організаційної, управлінської, економічної, контрольно-аналітичної, консультаційної, експертної діяльність суб’єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування; 6) підготовка до реалізації задач податкового управління та адміністрування податків, зборів, платежів; 7) створення умов для набуття досвіду спілкування іноземною мовою у професійному середовищі, роботи у команді, генерування нових ідей, виконання завдань у мультикультурному середовищі, етичної поведінки та критичної оцінки якості досягнутих результатів. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Методи, методики та технології, що вивчаються: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування; - методи, методики та технології навчання: 1) індивідуальне аудиторне/самостійне навчання (опанування індивідуальних теоретичних матеріалів - періодичних статей, наукових праць, виконання індивідуальних завдань, візуальних презентацій, звітів з практики та кваліфікаційних робіт магістра, написання індивідуальних дослідницьких робіт на конференції, розв’язання індивідуальних кейсів); 2) командне аудиторне/самостійне навчання (ділові ігри, груповий брейн-стормінг, розробка та захист командних проектів, дебати, виконання групових завдань та проведення досліджень тощо); 3) робота з первинною фінансовою та податковою документацією: заповнення бланків, перевірка, аналіз, зберігання облікових документів; 4) робота з первинними нормативними документами з обліку, оподаткування, контролю та аудиту, 5) дистанційне навчання шляхом надання студентам доступу до методичних матеріалів, тестових завдань та інструкцій через особисті кабінети платформи Moodle; 6) проблемно-орієнтована логіка побудови навчальних матеріалів на принципах освіти дорослих. Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна, прикладна з професійним акцентом на практичне здійснення обліку, аудиту та оподаткування господарських операцій для управлінських цілей з використанням норм права, інформаційно-аналітичного інструментарію та теоретичних принципів і концепцій
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування / спеціальності 071 Облік і оподаткування, сфокусована на здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування суб’єктів господарювання та установ державного сектору за невизначеності умов і вимог.
Особливості програми: 1) Враховує зміст проекту національної програми підготовки до складання іспиту на отримання сертифікату аудитора; 2) Передбачає обов’язкове проходження передатестаційної практики з обліку, оподаткування і аудиту; 3) Передбачає підготовку студентом в обов’язковому порядку наукової публікації (наукової статті, тез доповідей) за результатами проведення власних досліджень; 4) Надає можливість реалізації студентом власних наукових ініціатив з позапрограмною консультаційною підтримкою викладачів та фахівців-практиків; 5) Передбачає обов’язкове вивчення іноземної мови професійного спрямування; 6) Поєднує аудиторне та онлайн навчання індивідуально та у командах методами ділових ігор, розв’язання кейсів, розробки проектів тощо; 7) Передбачає для досягнення професійних результатів навчання роботу з первинною документацією з фінансового обліку, оподаткування, контролю та аудиту. 8) Містить можливість вибору студентом індивідуальної освітньої траєкторії, яка дозволить реалізувати особистісний потенціал кожного здобувача 9) Передбачає обов’язкове опанування студентом дисципліни soft skills, але залишає вибір конкретної дисципліни soft skills за студентом. 10) Надає можливість участі у проектах молодіжної мобільності у країни ЄС та східного партнерства за програмою ERASMUS+ для поглиблення soft skills у міжнародному середовищі у позапрограмний час.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: Секція М, розділ 69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, що включає діяльність з ведення бухгалтерських книг, бухгалтерського обліку й аудиту, складання податкових декларацій, а саме група 69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Цей вид діяльності включає облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб, підготовку або аудит фінансових рахунків, перевірку рахунків та підтвердження їх точності, складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств, консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах; Секція М, розділ 70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування, що включає консультаційні послуги та допомогу компаніям та іншим організаціям з питань управління, стратегічного й організаційного планування; фінансового планування та планування бюджету; кадрової політики, встановлення порядку та планування; планування виробництва; забезпечення контролю, а саме група 70.2 Консультування з питань керування, клас 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Цей вид діяльності включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису; консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, забезпечення інформації з питань управління тощо.
Подальше навчання: Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: НРК України - 8, рівень FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику, навчання на основі досліджень сприяє високому рівню досягнення програмних результатів. Процес навчання передбачає кураторську допомогу студентам від викладача, закріпленого за студентською групою, а також індивідуальні консультації викладачів програми в університеті та в онлайн середовищі. Навчання проводиться у вигляді лекцій, семінарів, практичних занять із застосуванням інформаційних технологій та спеціалізованих професійних програм, а також інтерактивних методів взаємодії типу «викладач-студент» та «студент-студент». Періодично відбуваються професійні зустрічі з науковцями, практиками-бухгалтерами, податківцями та аудиторами. Практикується підхід «S2S» (student-to-student) та «G2S» (graduate-to-student), який полягає у систематичній передачі академічного та професійного досвіду студентам програми від інших студентів та випускників, які працюють за фахом. Передбачена робота в групах, самостійна робота. Аудиторне навчання поєднується з онлайн навчанням на платформі Moodle та у комунікаційному застосунку Teams. Невід’ємним елементом викладання та навчання є робота з первинною документацією фінансового обліку, оподаткування та аудиту. Більше 30% часу програми відведено на практичну підготовку проведення теоретичних досліджень, практичних спостережень на підприємстві (установі, організації) та написання кваліфікаційної роботи з авторськими пропозиціями.
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК9 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК12 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК13 Здатність планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу
СК2 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства
СК3 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків
СК4 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень
СК5 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації
СК6 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності
СК7 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства
СК8 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору
СК9 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
СК10 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК11 Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, спрямовані на пізнання економічних явищ і процесів
СК12 Здатність застосовувати отримані нові знання та інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку. Спеціальні компетентності з урахуванням особливостей освітньої програми
СК13 Здатність використовувати положення міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання
СК14 Здатність організувати систему стратегічного обліку спрямовану на прийняття стратегічних управлінських рішень суб’єктами господарювання та установами державного сектору за невизначеності умов і вимог

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління
ПР02 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження
ПР03 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій
ПР04 Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання
ПР05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання
ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації
ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання
ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства
ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень
ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень
ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання
ПР12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу
ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики
ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації
ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику
ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами
ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
ПР18 Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями
ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
СР1 Вміти використовувати положення міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання
СР2 Організувати систему стратегічного обліку спрямовану на прийняття стратегічних управлінських рішень суб’єктами господарювання та установами державного сектору за невизначеності умов і вимог
ПР21 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення для вирішення проблем і задач електричної інженерії.
ПР22 Аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування
ПР23 Моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподаткування

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі НПП, залучені до реалізації освітньої програми, мають науковий ступінь і/або вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності, що відповідає вимогам ліцензійних умов. Усі науково-педагогічні працівники мають показники академічної та професійної кваліфікації відповідно до дисципліни, викладання якої вони забезпечують, та пройшли стажування за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 150 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернетi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, рівні вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУЗП: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може проводитися на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного завдання і проблеми обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. Кваліфікаційна робота розміщується у репозитарії університету. Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної комісії, яку очолює сторонній професіонал-практик