Профіль освітньої програми

Політологія
Спеціальність052 Політологія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Загальноправові та політичні науки»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр політології
Передумови вступу– освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст»; – умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою змісту освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-політологів з високою комунікативною майстерністю для формування соціально-політичного кластеру регіону.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців високого рівня до експертно-аналітичної, науково-дослідницької, політико-консультаційної, викладацької, громадської та суспільно-політичної діяльності в умовах динамічного розвитку соціально-політичного кластеру регіону та спроможних реалізувати себе в умовах реформи децентралізації
Особливості програми: Орієнтована на підготовку фахівців із глибоким знанням актуальних на сьогодні питань щодо євроінтеграційних реформ та децентралізації, що відображено в навчальному плані та науково-дослідній роботі кафедри.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання.
Оцінювання: Усне та письмове опитування, тестування, презентація наукової роботи, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної магістерської роботи, заліки, екзамени.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у політичній сфері, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із застосуванням фахових досліджень та/або здійснення інновацій.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК3 Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК5 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми
ЗК8 Здатність спілкуватися іноземною мовою
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації
ФК2 Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти
ФК3 Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів
ФК4 Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування
ФК5 Спроможність комплексно використовувати нормативну та емпіричну політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу
ФК6 Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні
ФК7 Спроможність ефективно виконувати політикоорганізаційні, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
РН2 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань
РН3 Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології
РН4 Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки політичних рішень
РН5 Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог
РН6 Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів
РН7 Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності
РН8 Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, запрошуються вітчизняні та закордонні фахівці в галузі політології. Кафедра особливо активно співпрацює з Маріупольський державний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Поліський національний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Острозька академія», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень». З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Матеріально-технічне забезпечення: − навчальні корпуси; − гуртожитки; − тематичні кабінети; − спеціалізовані лабораторії; − комп’ютерні класи; − пункти харчування; − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − мультимедійне обладнання; − спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: −офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/ − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − необмежений доступ до мережі Інтернет; − наукова бібліотека, читальні зали; − пакет MS Office 365; − корпоративна пошта; − навчальні і робочі плани; − графіки навчального процесу; − навчально-методичні комплекси дисциплін; − навчальні та робочі програми дисциплін; − дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; − програми практик; − методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), дипломних проектів (робіт); − критерії оцінювання рівня підготовки; − пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: − Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. − В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. − Кафедра особливо активно співпрацює з Образовательное учреждение «Казахско-немецкий политехнический колледж», Maria Curie-Sklodowska University, Університет ім. Я.Коменського у м. Братислава
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в політичній сфері із застосуванням теорій та методів політичної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування.