Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 052 Політологія
Освітня програма: Політологія
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Політична іміджеологія 3Екзамен
ОК 2Методика викладання соціально-політичних дисциплін3Екзамен
ОК 3Методологія наукових досліджень4Екзамен
ОК 4Методологія наукових досліджень1КР
ОК 5Сучасні теорії модернізації 3Залік
ОК 6Правові засади євроінтеграції України4Екзамен
ОК 7Євроінтеграційні реформи та децентралізація4Екзамен
ОК 8Модернізація політичної системи4Екзамен
ОК 9Теорії демократичного транзиту4Екзамен
ОК 10Сучасний парламентаризм3Екзамен
ОК 11Асистентська практика 3Диф. залік
ОК 12Переддипломна практика 6Диф. залік
ОК 13Дипломування21д/а
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:63
Вибіркові компоненти
27
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2730%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90