Профіль освітньої програми

Фінанси і кредит
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України–7 рівень / магістр, FQ - EHEA – другий цикл, QF- LLL– 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр спеціальність – фінанси, банківська справа та страхування освітня програма – освітньо-професійна програма «Фінанси і кре-дит
Передумови вступуБакалавр, спеціаліст
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою навчання є підготовка нової генерації висококваліфікованих фахівців-фінансистів для сфери фінансів, банківської справи та страхування, які володіють ґрунтовними знаннями сучасної економічної та фінансової теорії; здатністю системно аналізувати макрофінансову ситуацію в країні та фінансову політику держави із застосуванням сучасного методологічного інструментарію; навичками розробки тактичних і стратегічних програм розвитку сфери фінансів, банківської справи та страхування; практичними знаннями щодо прийняття складних управлінських рішень в умовах невизначеності та фінансових ризиків у сфері фінансів, банківської справи та страхування на засадах оволодіння системою компетентностей, що дасть змогу їм бути активно залученими у національний інформаційний, дослідницький та професійний простір. Унікальність освітньо-професійної програми полягає в її орієнтації на глибоку спеціальну підготовку фахівців-фінансистів, здатних вирішувати науково-дослідні й прикладні управ-лінські завдання на ринку фінансових послуг, у сфері науки, освіти, бути затребуваними на ринку праці.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спе-ціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, ме-ханізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інно-вацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і кон-цепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономір-ності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування. Методи, методики та технології: методи, методики та техно-логії фінансової науки і практики. Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова програма орієнтується на сучасні наукові дос-лідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що сприяє підготовці ініціативних та спроможних до швидкої адаптації в економічному середовищі фахівців. Формує фахів-ців із сучасним способом мислення, здатних вирішувати відпо-відні завдання професійної та наукової діяльності.
Основний фокус освітньої програми: Програма сфокусована на підготовку висококваліфікованих фахі-вців-фінансистів нового покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері фінансів, банківської справи та страхування, володіють інноваційним мисленням та здатні генерувати оригінальні ідеї та вирішувати нестандартні завдання, застосовувати сучасний інструментарій прийняття фінансових рішень
Особливості програми: - підготовка компетентних фахівців, які володіють актуальною інформацією про сучасні тенденції розвитку фінансів, банків-ської справи та страхування; - структура ОПП передбачає поєднання фінансової теорії та практики управління фінансовими процесами і ресурсами на засадах міждисциплінарного підходу, оволодіння інноваційни-ми методами професійної діяльності. Безперервні зміни в сфері фінансів, банківської справи та страхування вимагають постій-ного коригування навчальних планів і змісту навчальних дис-циплін, тому склад вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати тенденції розвитку фінансової системи України та дає змогу студенту сформувати власну траєкторію навчання; - використання у навчальному процесі ділових ігор, кейсів, професійно-ситуаційного моделювання, методу проектів, спря-мованих на формування навичок до критичного мислення. Поряд із цим, до особливостей ОПП відносяться: - застосування різних форм аудиторного та позааудиторного навчання із залученням досвідчених стейкхолдерів; - розвиток навиків креативного мислення студентів; - підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби суспільства та бути конкурентоспроможними на наці-ональному і міжнародному ринках праці; - можливість навчання за програмою двох дипломів; - реалізація права учасника освітнього процесу на академічну мобільність; - академічна доброчесність здобувачів вищої освіти під час на-вчання; - відповідність змістового наповнення програм основних дис-циплін циклу загальної та професійної підготовки програмам відповідних дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки 2441.2 Економісти Випускники працюють в українських та зарубіжних консалтингових, оціночних, фінансових компаніях та устано-вах, а також в аналітичних, економічних, фінансових, інвести-ційних службах компаній реального сектора.
Подальше навчання: Здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціатив-не самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. На практичних заняттях поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, підготовка презентацій з викори-стання сучасних професійних програмних засобів. Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. За домінуючими методами та способами навчання: активні (про-блемні, інтерактивні, проектні, саморозвивальні) тощо. За організаційними формами: дистанційного, колективного та ін-терактивного навчання.
Оцінювання: Захист кваліфікаційної роботи, усні та письмові екзамени, звіти про практику, диференційовані заліки, модульні роботи, інди-відуальне усне опитування; індивідуальне письмове опитуван-ня (самостійна робота, тестування); презентація командних (групових) проектів; презентація результатів самостійної робо-ти (реферати, есе, опитування) з використанням мультимедійної техніки. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадові-льно), 100-бальною і шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій що характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК01 Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності
СК02 Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової дія-льності суб’єктів господарювання
СК03 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК04 Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК05 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію
СК06 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банків-ської справи та страхування
СК07 Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК08 Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК09 Здатність розробляти технічні завдання для проектуван-ня інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування
СК10 Використовувати аналітичну інформацію для виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, оцінювання ризиків прояву даних загроз та розробки заходів з подолання негативних впливів
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності
ПР02 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР03 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності
ПР04 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР05 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень
ПР06 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях
ПР07 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
ПР08 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхуван-ня та управляти ними
ПР09 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування
ПР10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання
ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менедж-менту для прийняття рішень
ПР12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законо-давчих та етичних аспектів
ПР13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її резуль-татів
ПР14 Визначати стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки та готувати необхідні ро-зрахунки, потрібні для її обґрунтування
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освіт-ньо-професійної програми, є співробітниками університету, відповідальні за курси мають науковий ступінь і вчене звання або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму: – мають наукові ступені за спеціальністю та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки; – за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; – мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної ро-боти; -здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; - відбувається щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів ви-щої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оці-нювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інфо-рмаційних стендах та в будь-який інший спосіб; - забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою програмою; - забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти. Підготовку фахівців здійснює кафедра фінансів, банківської справи та страхування. У процесі організації навчального процесу залучаються про-фесіонали з досвідом управлінської, фахової роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: У навчальному процесі використовуються навчальні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, конференц-зал, тренінг центр, бібліоте-ка, фонд якої сформовано відповідно до потреб освітнього про-цесу. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступ до мережі Інтернет, функціонує безкоштовний Wi-Fi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Використання комп’ютеризованих класів університету (інформаційно – обчислювальний центр), проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та наочних посібників. Використання сучасних прикладних програм і платформ: Microsoft Excel та 1С – підприємство. Відповідає ліцензійним умовам згідно з Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015р.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: На офіційному веб-сайті https://zp.edu.ua/ є інформація про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми: електронні навчально-методичні ком-плекси дисциплін, робочі програми дисциплін, методичні реко-мендації та вказівки з: вивчення дисциплін, написання курсової та кваліфікаційної роботи, проходження переддипломної практики викладені в інституційному репозитарії бібліотеки НУ «Запорі-зька політехніка»: http://eir.zp.edu.ua/. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт універси-тету: http://library.zp.edu.ua/ Вільний доступ через сайт НУ «Запорізька політехніка» до баз даних періодичних фахових наукових видань
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка»
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Відповідно до вимог чинного законодавства.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітньо-професійної програми (ОНП) другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею диплому із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит». Кваліфікаційна робота магістра підлягає обов’язковій перевірці на академічний плагіат. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: