Профіль освітньої програми

Соціальна робота
Спеціальність231 Соціальна робота
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклРамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) – перший цикл Національна Рамка кваліфікацій – 6 рівень Закон України «Про вищу освіту» – перший (бакалаврський) рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр соціальної роботи
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти: на конкурсній основі за результатами сертифікатів ЗНО із переліку конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»(в рік вступу)/ або за результатами екзаменів з конкурсних предметів (для категорії осіб, яким надано таке право Умовами вступу до ЗВО України).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку gloc3g@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація бакалавра соціальної роботи, фундаментальних та професійно-орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у соціальній роботі.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Освітня програма галузі знань 23 «Соціальна робота» / спеціальність 231 «Соціальна робота» Об’єкт вивчення: особи, родини, соціальні групи та громади, які потребують підтримки для покращення здоров’я, соціального функціонування та загального благополуччя. 3 Цілі навчання: є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціальної сфери або у процесі навчання, у тому числі управління соціальними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна; передбачає навчання українською та англійською мовами; орієнтується на сучасні досягнення соціальної роботи, зокрема науково обґрунтовану практику соціальної роботи і соціальну політику
Основний фокус освітньої програми: Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції та методи підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадам з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальної ексклюзії. Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання соціальних явищ; методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп; педагогічні, економічні, психологічні, соціологічні, інформаційно-комунікаційні технології. Інструменти та обладнання: сучасні інформаційнокомунікативні технології, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері.
Особливості програми: використання в навчальному процесі інтерактивних методів, - реалізація особистісного потенціалу студента з найвищими загальнолюдськими цінностями, розвитку творчих (креативних) здібностей, гуманізму; - підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби особи у складних життєвих обставинах і суспільства загалом, забезпечувати конкурентоспроможність випускників НУ «Запорізька політехніка» на національному та міжнародному ринках праці; - особливий наголос в процесі навчання на бакалаврській програмі робиться на академічну доброчесність здобувачів освіти у НУ «Запорізька політехніка»; - змістовна частина ключових дисциплін навчального плану адаптована до програм відповідних дисциплін із врахуванням вимог основних роботодавців
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 4 Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).
Подальше навчання: Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через практику тощо. З метою формування практичних навичок: проблемне навчання; ігрове навчання; тренінгове навчання; діалогове навчання
Оцінювання: Система оцінювання знань за дисциплінами освітньопрофесійної програми складається з поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній або тестовій формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу). Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Здатність планувати та управляти часом
ЗК6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК7 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 5 так і письмово
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК11 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК12 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК13 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК14 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК15 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціальнопедагогічного, юридичного, економічного, медичного).
ФК2 Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів
ФК3 Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення
ФК4 Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади
ФК5 Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах
ФК6 Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб
ФК7 Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці
ФК8 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах
ФК9 Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів
ФК10 Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення
ФК11 Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей
ФК12 Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту
ФК13 Здатність до розробки та реалізації соціальних 6 проектів і програм
ФК14 Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу
ФК15 Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад
ФК16 Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи
ФК17 Здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності
ФК18 Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері
ФК19 Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи. ФК20 Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причиннонаслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами
ПРН2 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань
ПРН3 Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід
ПРН4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми
ПРН5 Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки
ПРН6 Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях
ПРН7 Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань
ПРН8 Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях
ПРН9 Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги
ПРН10 Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах
ПРН11 Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин
ПРН12 Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності
ПРН13 Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів
ПРН14 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога
ПРН15 Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки
ПРН16 Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу
ПРН17 Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів
ПРН18 Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів
ПРН19 Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин
ПРН20 Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання
ПРН21 Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень
ПРН22 Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей
ПРН23 Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, є співробітниками університету та/або фахівцями, залученими до викладання за сумісництвом, відповідальні за розробку та оновлення курсів відповідно до державних стандартів і потреб ринку праці, мають науковий ступінь і вчене звання, або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки. Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму: – мають наукові ступені за спеціальністю (за незначним винятком) та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки – за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; – мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не менше, ніж один раз на п’ять років. В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали (включно з роботодавцями) з 8 досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, іноземні лектори. Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій, консультування при підготовці кваліфікаційних робіт провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями в сфері соціальної роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до системи дистанційного навчання, Microsoft Office 365, мультимедійні класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньою програмою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Використання віртуального навчального середовища Moodle НУ «Запорізька політехніка»; авторських розробок працівників; підручників на навчальних, інших навчальних та методичних матеріалів розміщених на відкритих он-лайн платформах.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод НУ «Запорізька політехніка» у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах НУ «Запорізька політехніка» в межах України
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 231 «Соціальна робота» проводиться у формі здачі комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту бакалаврської дипломної роботи, і завершується видачою документу встановленого НУ «Запорізька політехніка» зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації:бакалавр соціальної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 231 «Соціальна робота» проводиться у формі здачі комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту бакалаврської дипломної роботи, і завершується видачою документу встановленого НУ «Запорізька політехніка» зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації:бакалавр соціальної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: