Профіль освітньої програми

Готельно-ресторанна справа
Спеціальність241 Готельно-ресторанна справа
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом: одиничний Обсяг освітньої програми бакалавра: - на базі повної загальної середньої освіти –240 кредитів ЄКТС; - на основі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми з підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): - за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС; - за іншими спеціальностями не більше, ніж 30 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіБакалавр з готельно-ресторанної справи
Передумови вступуНа освітню програму для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які: - здобули повну середню освіту; - здобули такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти; - здобувають такий самий ступінь (рівень) вищої освіти за спеціальністю не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план; - здобули ступінь «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - для вступу на навчання за скороченим терміном. Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kyklinatatyana@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі готельно-ресторанної справи та здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу з урахуванням потреб післявоєнного періоду щодо відновлення регіональної сфери гостинності на засадах ефективної співпраці з органами публічної влади та іншими стейкголдерами.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: готельно-ресторанний бізнес, як складова сфери обслуговування, як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання готельних та ресторанних послуг, готельне і ресторанне обслуговування. Цілі навчання: формування загальних і фахових компетентностей достатніх для успішного розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері готельного та ресторанного бізнесу. Теоретичний зміст предметної області: Готельна справа, ресторанна справа, технології продукції ресторанного господарства, інформаційні системі та технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу, економіка готелів і ресторанів, маркетинг, принципи проектування підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, правове регулювання та забезпечення безпеки споживачів готельних та ресторанних послуг, устаткування підприємств готельного та ресторанного господарства. Методи, методики та технології: загально- та спеціально-наукові методи: економічні, інформаційні, методи обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні). Інструменти та обладнання: технічне обладнання та оснащення для обробки інформації, спеціалізовані прикладні ліцензовані програми
Орієнтація освітньої програми: Програма ґрунтується на вивченні основних процесів організації та діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі; технології надання послуг; організації обслуговування споживачів; акцент робиться на здатності використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, проектуванні діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі готельно-ресторанного господарства. Формування здатності здобувача до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної діяльності на готельно-ресторанних підприємствах. Зміст програми побудовано із урахуванням сучасного стану ведення бізнесу в готельно-ресторанних підприємствах, сучасних систем управління готельно-ресторанними комплексами, інноваційних та інформаційних технологій, що забезпечує набуття компетентностей у проєктуванні та організації готельно-ресторанної справи.
Особливості програми: - доступ до матеріалів і визнання сертифікатів навчальних онлайн-платформ (Coursera, Prometeus, ВУМонлайн тощо), за релевантними курсами та темами; - виконання кваліфікаційної роботи за тематикою реальних підприємств; - практична підготовка на підприємствах, що здійснюють діяльність в готельній та ресторанній галузі, готельно-туристичних підприємствах курортного типу Приморського регіону, зокрема, та в Україні в цілому, а також за кордоном; - підготовка фахівців для індустрії гостинності зумовлена особливостями регіонального розвитку з періодичним залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців; - формування фахівців з новим, перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи організації готельно-ресторанної діяльності, але й удосконалювати їх.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010 Основна сфера зайнятості відповідає коду 3414: Фахівець з готельного обслуговування Фахівець з ресторанного обслуговування Фахівець із спеціалізованого обслуговування Фахівець із туристичного обслуговування Організатор туристичної та готельної діяльності
Подальше навчання: Можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: - студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі практики передбачених ОП; - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики готельно-ресторанних установ, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, навчально-методичних комплексів, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають в себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захистів звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів практики, захист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною дисципліною розроблено у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf) і відображені в силабусах та робочих програмах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання і в господарській діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
ЗК2 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК5 Здатність працювати в команді
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК7 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
ЗК8 Навики здійснення безпечної діяльності
ЗК9 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК10 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК13 Прагнення до збереження екології, навколишнього середовища та ресурсосбереження
ЗК 14 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти свідомо та соціально відповідально, розуміти місце та роль української культури, основних історико-культурних пам’яток та елементів культурного етикету в системі європейських цінностей та порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності
ФК2 Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.
ФК3 Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни
ФК4 Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії
ФК5 Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
ФК6 Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства
ФК7 Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів
ФК8 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів
ФК9 Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів
ФК10 Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу
ФК11 Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності
ФК12 Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
ФК13 Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК14 Здатність розробляти проекти підприємств санаторно-курортних, готельно-ресторанних закладів з удосконалення асортименту і якості послуг у відповідності запитам споживачів з урахуванням задач і проблем розвитку індустрії гостинності в межах певного регіону
ФК15 Здатність до співпраці з іноземними партнерами та клієнтами, забезпечувати їх безпеку, впроваджувати інноваційні проекти в бізнес

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
РН2 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук
РН3 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово
РН4 Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства
РН5 Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнес
РН6 Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та ресторанного бізнесу
РН7 Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки
РН8 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг
РН9 Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів
РН10 Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та обслуговування споживачів
РН11 Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства
РН12 Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства
РН13 Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їх діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації персоналу
РН14 Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки
РН15 Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
РН16 Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності
РН17 Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу
РН18 Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу
РН19 Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості
РН20 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави
РН21 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
РН22 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН23 Актуалізувати та розробляти заходи, спрямовані на ресурсозбереження, екологізацію процесів в готельно-ресторанних закладах та санаторно-курортних комплексах
РН24 Розробляти проекти підприємств санаторно-курортних, готельно-ресторанних закладів з удосконалення асортименту і якості послуг у відповідності запитам споживачів з урахуванням задач і проблем розвитку індустрії гостинності в межах певного регіону, в тому числі і з іноземними партнерами та клієнтами
РН 25 Виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розуміти сучасні тренди розвитку європейських культурних цінностей та вміти проводити історико-культурний аналіз в галузі гостинності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 85% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені, вчені звання та фахову освіту за спеціальністю. Для проведення проблемних занять запрошуються фахівці з професійного середовища готельного та ресторанного бізнесу. Всі науково-педагогічні працівники, що залучені до викладання освітніх компонент, щонайменше один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації (стажування) на провідних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу Запорізької області та у закладах вищої освіти України, Європейських країн. Крім того, постійно беруть участь у професійних тренінгах, семінарах, тощо.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Зокрема, комп’ютерний клас кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу»; навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу», навчальна лабораторія «Туристична фірма»
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: - офіційний сайт (https://zp.edu.ua/), - системи дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу (https://moodle.zp.edu.ua/), - оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять (https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-3), - бібліотеку наукових праць (https://library.zp.edu.ua), - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі готельно-ресторанної справи (http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/397); - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі обслуговування, зокрема в готельно-ресторанній. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf ). Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України. Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах. На основі двосторонніх договорів між Класичним приватним університетом від 01.09.2021р. (м. Запоріжжя); Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка (ТИПУ ім. В. Гнатюка) від 01.09.2021р; Університетом імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) від 17.02.2021 р.
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf .
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену і публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестаційний екзамен має передбачати перевірку досягнення результатів навчання визначених Стандартом та освітньою програмою. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів готельно-ресторанної справи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями сфери готельно-ресторанного бізнесу.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену і публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестаційний екзамен має передбачати перевірку досягнення результатів навчання визначених Стандартом та освітньою програмою.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів готельно-ресторанної справи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями сфери готельно-ресторанного бізнесу.