Профіль освітньої програми

Управління соціальним закладом
Спеціальність232 Соціальне забезпечення
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення» Кваліфікація: магістр з соціального забезпечення
Передумови вступу− освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; − умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку sergshcherbina70@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з соціального забезпечення і управління соціальним закладом та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління у соціальній сфері; задоволення потреб суспільства та держави в сучасній якісній освіті для підвищення людського капіталу, якості життя та розвитку Запорізького індустріального регіону
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». Національний університет «Запорізька політехніка» Кафедра соціальної роботи та психології ОП 2021 Національний університет «Запорізька політехніка» Кафедра соціальної роботи та психології ОП 2021 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: система соціальних закладів, спрямованих на соціальну підтримку та захист населення. Цілі навчання: підготовка фахівців у сфері соціального забезпечення, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст складають поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціально-економічних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення. Методи, методики та технології: загальні – загально-управлінські, загальнонаукові, наукового дослідження; у сфері соціального забезпечення – соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, правові, соціологічно-статистичні, психологічні, діагностичні, метод соціального забезпечення у громаді. Інструменти: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у соціальній сфері та у сфері наукового дослідження
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення».
Основний фокус освітньої програми: Акцент на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та компетентностями у сфері соціального забезпечення суб’єктів соціуму, що є необхідними для їх продуктивної роботи в установах соціальної сфери у контексті реалізації програм соціального розвитку та соціального добробуту в умовах трансформації суспільного устрою України до Європейського соціально-орієнтованого типу
Особливості програми: Здобуття ґрунтовних теоретичних знань у сфері соціального забезпечення, набуття навичок розробки стратегічних програм соціального розвитку на регіональному та місцевому рівнях, практичних умінь розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання щодо соціального захисту різних верств населення, вирішувати у контексті наукового пошуку теоретичні й, у ході здійснення емпіричних розрахунків, прикладні проблеми у сфері професійної діяльності.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники освітньо-професійної програми можуть працювати у соціальних установах, службах та організаціях, зокрема у територіальних органах Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування України, управліннях соціального захисту населення; практикувати освітню й наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах. Працевлаштування. Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій соціальної сфери усіх форм власності та організаційно-правових форм
Подальше навчання: Можливість продовжити навчання в аспірантурі закладу вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії (докторські програми третього рівня навчання), у науково-дослідному інституті, академічній установі, за програмами MBA у соціальній сфері та управління соціальними закладами.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: − опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі лабораторної практики); − інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом); − практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики соціальних установ, які функціонують в Україні); − модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); − використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Згідно «Положення про організацію освітнього процесу Національного університету "Запорізька політехніка"», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 6 грудня 2021 р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціального забезпечення або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність розробляти і управляти проектами. ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК6 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК7 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК10 Здатність працювати в команді.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціального забезпечення.
ФК2 Здатність планувати та здійснювати соціальні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
ФК3 Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціального забезпечення.
ФК4 Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини та сталого розвитку суспільства.
ФК5 Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
ФК6 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
ФК7 Здатність розробляти і впроваджувати програми соціального захисту населення.
ФК8 Здатність оптимізувати процеси прийняття управлінських рішень у вирішенні питань соціальноекономічної допомоги мало захищених категорій населення.
ФК9 Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
ФК10 Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями працівника соціальної сфери.
ФК11 Здатність інформувати населення щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.
ФК12 Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
ФК13 Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.
ФК14 Здатність застосовувати сучасні методи оцінювання соціальних ризиків та оперувати методикою їх нейтралізації в умовах соціальних трансформацій і загроз.
ФК15 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології у сфері надання соціальних послуг, застосовувати інноваційні прийоми при розробці й управлінні соціальними проектами у контексті розв’язання соціальних проблем та зміни соціальної ситуації.
ФК16 Здатність застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для складання соціальної звітності у контексті підвищення корпоративної соціальної відповідальності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Використовувати сучасні теорії, методологію і методи соціальних та інших наук стосовно завдань фундаментальних та прикладних досліджень у сфері соціального захисту.
ПРН2 Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань щодо соціального забезпечення, формулювати висновки та рекомендації щодо його впровадження.
ПРН3 Володіти методами комунікації у застосуванні різних форм взаємодії та спільної діяльності.
ПРН4 Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.
ПРН5 Проектувати теоретичну модель роботи з об’єктами соціального забезпечення в рамках соціальних служб, організацій, установ.
ПРН6 Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для розвитку професійних навичок та якостей.
ПРН7 Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.
ПРН8 Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.
ПРН9 Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної допомоги.
ПРН10 Пояснювати та надавати обґрунтовані відповіді населенню щодо форм, методів та засобів надання соціальної допомоги, пенсійного забезпечення та страхування.
ПРН11 Планувати і проводити наукові дослідження в системі соціального захисту населення та висвітлювати їх результати.
ПРН12 Виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту щодо їх вирішення.
ПРН13 Аналізувати ефективність реалізації соціально-економічної підтримки населення та здійснювати відповідну корекцію в межах напряму діяльності.
ПРН14 Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.
ПРН15 Визначати можливості конституційного та правового регулювання суспільних відносин, забезпечувати оптимальні моделі соціально-правового супроводу, орієнтовані на загальнолюдські цінності.
ПРН16 Розробляти програми навчання та обміну досвідом в системі соціального захисту населення.
ПРН17 Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
ПРН18 Розробляти та апробувати соціальні проекти і технології.
ПРН19 Вміти застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для складання соціальної звітності у контексті підвищення корпоративної соціальної відповідальності.
ПРН20 Вміти оцінювати соціальні ризики за допомогою відповідних методик та демонструвати набуті теоретичні знання щодо їх нейтралізації.
ПРН21 Вміти використовувати сучасні інформаційні технології при наданні соціальних послуг, демонструвати набуті теоретичні знання щодо розробки й управління соціальними проектами в контексті застосування інноваційних прийомів.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують виконання навчальної програми з підготовки фахівців за спеціальністю «Соціальне забезпечення», є фахівцями із закріплених за ними дисциплін, мають теоретичну підготовку, практичний досвід та наявність наукових публікацій із відповідної тематики. Залучаються також провідні фахівці управління соціальною сферою
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, що відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. Комп’ютерний клас кафедри соціальної роботи та психології. Навчальна лабораторія соціологічних досліджень
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WЕВресурсами НУ «Запорізька політехніка», управління бібліотечним фондом. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. А також відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка».
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС «Еразмус+» на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливо після вивчення курсу української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація фахівців здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Атестація здобувачів освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачою диплому з присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Соціальне забезпечення». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна магістерська робота повинна свідчити про сформованість загальних та фахових компетентностей у сфері професійної діяльності та містити висновки та пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, направлених на вирішення актуальної науково-практичної проблеми з управління у соціальній сфері. Кваліфікаційна робота має проходити перевірку на плагіат та бути оприлюднена на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Кваліфікаційна робота підлягає незалежному експертному оцінюванню (рецензуванню) науковцями і фахівцями з управління у соціальній сфері.