Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення
Освітня програма: Управління соціальним закладом
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Методологія та організація наукових досліджень 4Екзамен
ОК 2Наукове спілкування іноземною мовою 6Залік
ОК 3Управління проєктами та програмами4Екзамен
ОК 4Теорія і практика управління соціальними закладами4Екзамен
ОК 5Міждисциплінарна курсова робота3Диф. залік
ОК 6Регіональна соціальна політика 4Залік
ОК 7Комунікативні технології в управлінні соціальними закладами4Екзамен
ОК 8Експертиза та оцінка якості управління4Залік
ОК 9Практикум з медіаторних технологій 4Екзамен
ОК 10Переддипломна практика12Залік
ОК 11Кваліфікаційна робота (Дипломування)18Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:67
Вибіркові компоненти
23
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2325.56%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90