Профіль освітньої програми

Соціальна робота
Спеціальність231 Соціальна робота
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр Спеціальність 231 Соціальна робота Кваліфікація: магістр з соціальної роботи
Передумови вступу− освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити академічну підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі соціальної роботи, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній діяльності, що забезпечують професійність та конкурентоздатність
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: соціальний добробут населення, детермінанти, що на нього впливають; організаційна, управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проектна, науково-дослідна діяльність у соціальній сфері. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог Теоретичний зміст: поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціальних процесів, соціального захисту й надання допомоги вразливим групам населення. Методи, методики та технології: методи і технології збирання, обробки та інтерпретації результатів дослідження у соціальній сфері та сфері наукового дослідження. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері та в сфері наукового дослідження
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08
Подальше навчання: Продовження навчання для здобуття третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання та ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. На практичних заняттях поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, підготовка презентацій з використанням сучасних професійних програмних засобів. Домінуючі методи та способи навчання: активні (проблемні, інтерактивні, проектні, саморозвивальні) тощо. Організаційні форми навчання: дистанційне, колективне та інтерактивне
Оцінювання: Письмові та усні екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист проекту, есе, презентації, захист кваліфікаційної роботи тощо
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність розробляти і управляти проектами
ЗК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК6 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК9 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК10 Здатність працювати в команді
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи
ФК2 Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення
ФК3 Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації ФК04 Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи
ФК4 Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи
ФК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства
ФК6 Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг
ФК7 Здатність до професійної рефлексії
ФК8 Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень
ФК9 Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців
ФК10 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій
ФК11 Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи
ФК12 Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства
ФК13 Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві
ФК14 Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
РН2 Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження
РН3 Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науководослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово
РН4 Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук
РН5 Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних
РН6 Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості
РН7 Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження
РН8 Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях
РН9 Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання
РН10 Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи
РН11 Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу
РН12 Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи
РН13 Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності
РН14 Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики
РН15 Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень
РН16 Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні
РН17 Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок
РН18 Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, є співробітниками університету та/або фахівцями, залученими до викладання за сумісництвом, відповідальні за розробку та оновлення курсів відповідно до державних стандартів і 6 потреб ринку праці, мають науковий ступінь і вчене звання, або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки. Всі науковопедагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму: – мають наукові ступені за спеціальністю (за незначним винятком) та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки – за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; – мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників не менше, ніж один раз на п’ять років. В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали (включно з роботодавцями) з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, іноземні лектори. Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій, консультування при підготовці кваліфікаційних робіт провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями в сфері соціальної роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до системи дистанційного навчання, Microsoft Office 365, мультимедійні класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом усього циклу підготовки за освітньою програмою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Використання віртуального навчального середовища Moodle НУ «Запорізька політехніка»; авторських розробок працівників; підручників на навчальних, інших навчальних та методичних матеріалів розміщених на відкритих он-лайн платформах.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод НУ «Запорізька політехніка» у закладах вищої освіти (наукових установах) – партнерах НУ «Запорізька політехніка» в межах України
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або проблеми у соціальній сфері, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти, або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти