Профіль освітньої програми

Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність051 Економіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Економіка та митна справа»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти : магістр Спеціальність 051 «Економіка» Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» Кваліфікація: магістр з економіки
Передумови вступу-освітній ступінь «бакалавр», «магістр», ОКР «спеціаліст»; -умови прийому на навчання за освітньою програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка конкурентоспроможних фахівців-економістів з високим комунікативним рівнем, здатних до постійної самоосвіти та саморозвитку, які володіють загальними та професійними компетентностями, сучасним економічним мисленням, передовими теоретичними знаннями і практичними навичками, вмінням творчо й ефективно вирішувати складні задачі та проблеми у сфері економіки праці та управління персоналом.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Обов’язкова компонента – 74 %; вибіркова компонента – 26 %; практична підготовка - 7 %; підготовка кваліфікаційної роботи та атестація – 16 %. Об’єкт вивчення та/або діяльності: сучасні економічні процеси та явища, праця, персонал, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки праці та управління персоналом, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, зокрема підприємства, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки; теорії управління персоналом. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання включають сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності та управлінні персоналом.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Управління персоналом та економіка праці». Ключові слова: економіка, управління персоналом, економіка праці, соціально-економічна система, управління проектами, технології управління персоналом.
Особливості програми: Особливістю ОПП є інтегрований підхід до навчання та оволодіння здобувачами практичних навичок економіста-управлінця шляхом забезпечення досягнення додаткових програмних результатів навчання: ПРН16 Визначати та реалізовувати перспективні цілі, завдання та технології управління персоналом та ПРН 17 Визначати та застосувати організацію ефективної системи економіки праці на підприємствах, в установах та організаціях та відповідних додаткових загальних (ЗК9, ЗК10) і спеціальних (СК12, СК13, СК14) компетентностей.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники ОПП можуть працювати на підприємствах в державному та приватному секторах різних галузей економіки на таких посадах: керівників департаментів людських ресурсів, керівників підрозділів з управління персоналом; спеціалістів у сферах менеджменту людських ресурсів та економістів-аналітиків. Згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 (2412.2) на посаді: професіонал у галузі праці та зайнятості; аналітик у сфері професійної зайнятості; економіст з праці; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт із соціальної відповідальності; інженер з нормування праці; інженер з організації праці; інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації; інструктор передових методів праці; оцінювач професійної кваліфікації; професіонал з розвитку персоналу.
Подальше навчання: Можливість продовжити навчання в аспірантурі закладу вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії (докторські програми третього циклу навчання), у науково-дослідному інституті, академічній установі, за програмами МВА у сфері економіки та управління.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень в рамках підготовки кваліфікаційної роботи та виконання індивідуальних завдань. Технології: проблемні, інформаційні, інтерактивні, саморозвиваючі, колективні, дослідницькі. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних та семінарських занять, консультацій. Методи: проблемні лекції, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінги тощо. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх, навчально-методичних ресурсів розміщених на платформі Moodle. Акцент робиться на особистому саморозвитку, вмінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Самостійна навчально-дослідна робота, проходження переддипломної практики, виконання магістерської кваліфікаційної роботи, яка презентується та обговорюється за участі викладачів, практиків, студентів. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компетентностей.
Оцінювання: Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 10.12.2021р., №507: тестування, опитування, дискусії, презентації індивідуальних та групових завдань, усні та письмові екзамени; захист: індивідуальних завдань, звіту з переддипломної практики. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК5 Здатність працювати в команді
ЗК6 Здатність розробляти та управляти проєктами
ЗК7 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК8 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК9 Здатність застосовувати стратегічне мислення в управлінні персоналом
ЗК10 Здатність до системного мислення щодо взаємодії праці, засобів і предметів праці та соціально-трудових відносин.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень
ФК2 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою
ФК3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки
ФК4 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження
ФК5 Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку
ФК6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси
ФК7 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання
ФК8 Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
ФК9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері
ФК10 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем
ФК11 Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
ФК12 Здатність до визначення перспективних цілей і завдань управління персоналом на підприємствах, в установах та організаціях з використанням інноваційних методів та моделей
ФК13 Здатність упроваджувати інноваційні технології управління персоналом
ФК14 Здатність організовувати процес використання, відновлення, оцінки, стимулювання, підвищення кваліфікації трудового потенціалу та соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
РН2 Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності
РН3 Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово
РН4 Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
РН5 Дотримуватися принципів академічної доброчесності
РН6 Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді
РН7 Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень
РН8 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань
РН9 Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
РН10 Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами
РН11 Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів
РН12 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики
РН13 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
РН14 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем
РН15 Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення
РН16 Визначати та реалізовувати перспективні цілі, завдання та технології управління персоналом
РН17 Визначати та застосувати організацію ефективної системи економіки праці на підприємствах, в установах та організаціях
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітній та/або професійній кваліфікації науково-педагогічних працівників та п. 38 Ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Інтернет-середовище НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку навчально-методичних матеріалів та наукових праць. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS),Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WEB-ресурсами НУ «Запорізька політехніка». Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені у системі дистанційного навчання на освітній платформі Moodle https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» на території України визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами), а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: На навчання приймаються іноземні громадяни на умовах контракту у відповідності до чинного законодавства України. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти:  Атестація випускників освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з економіки. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: