Профіль освітньої програми

Менеджмент організацій та адміністрування
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з менеджменту
Передумови вступу- освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку pulina@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування якісно нового рівня фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у сфері менеджменту в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» Об’єкти вивчення та/або діяльності: управління організаціями та їх підрозділами. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, - принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; - концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті Методи, методики та технології : загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економікоматематичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); - методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). - методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціальнопсихологічні, технологічні); - технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструменти та обладнання: сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». Освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» Ключові слова: менеджмент організацій, управління регіоном, управління проектами, менеджмент консалтинг, управління розвитком організації, корпоративне управління, стратегічне управління.
Особливості програми: Обов’язкове проходження виробничої та переддипломної практики в організаціях різних видів економічної діяльності за функціональними сферами менеджменту.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з менеджменту за освітньою програмою менеджмент організацій та адміністрування може займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2441 Професіонал в галузі економіки; 2441.2 Економіст; 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – отримання ступеня вищої освіти «доктор філософії». Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технології проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Moodle, самонавчання, навчання на основі участі у виконанні наукових досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра, ситуаційні завдання, індивідуальні і групові форми, тренінги. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених у репозитарію НУЗП та на платформі Moodle. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії ЗВО для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компететностей
Оцінювання: Тестування, опитування, дискусії, презентації індивідуальних та групових завдань, ректорські контрольні роботи, усні та письмові екзамени, захист: комплексних практичних індивідуальних завдань; курсових робіт; виробничих і переддипломної практик. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК2 Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само менеджменту
СК4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації
СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
СК8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
СК10 Здатність до управління організацією та її розвитком
СК11 Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати
СК12 Здатність застосовувати основи педагогі

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
ПРН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
ПРН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями
ПРН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї
ПРН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
ПРН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
ПРН7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
ПРН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією
ПРН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
ПРН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
ПРН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом)
ПРН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)
ПРН14 Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готовити їх до оприлюднення
ПРН15 Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі НПП, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітньої та/або професійної кваліфікації науковопедагогічних працівників та п.38 Ліцензійних умов
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 150 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернетi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньопрофесійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУЗП: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: