Профіль освітньої програми

Регіональне управління
Спеціальність281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з публічного управління та адміністрування
Передумови вступу- освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування і розвиток нової генерації фахівців публічного управління та адміністрування, шляхом надання поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової і професійної діяльності та інших компетентностей, необхідних для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у публічній сфері та бути відповідальними перед суспільством.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Освітня програма «Регіональне управління» Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях. Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління. Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правовогсистемного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування. Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»,спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітня програма «Регіональне управління». Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, публічна політика, управління публічними фінансами, регіональне управління, місцеве самоврядування, управління проектами, управління якістю, управління розвитком організації, управління регіоном
Особливості програми: Проходження практики в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з публічного управління та адміністрування за освітньою програмою регіональне управління та адміністрування може займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2419 Професіонал у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 2419.3 Професіонал державної службт; 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів.
Подальше навчання: Продовження освіти: можливість продовження навчання за програмою третього циклу вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технології проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Moodle, самонавчання, навчання на основі участі у виконанні наукових досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра, ситуаційні завдання, індивідуальні і групові форми, тренінги. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених у репозитарію НУЗП та на платформі Moodle. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії ЗВО для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компететностей.
Оцінювання: Тестування, опитування, дискусії, презентації індивідуальних та групових завдань, ректорські контрольні роботи, усні та письмові екзамени, захист: комплексних практичних індивідуальних завдань; курсових робіт; виробничих і переддипломної практик. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально 8 відповідально та свідомо.
ЗК3 Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК4 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.
ЗК6 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
ФК2 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.
ФК3 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
ФК4 Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
ФК5 Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
ФК6 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
ФК7 Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
ФК8 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
ФК9 Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
ФК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК11 Здатність застосовувати основи педагогіки та психології в освітньому процесі в закладах вищої освіти.
ФК12 Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти на різних рівнях публічного управління та адміністрування

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
РН2 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
РН3 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
РН4 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
РН5 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
РН6 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
РН7 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
РН8 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
РН9 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
РН11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
РН12 Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН13 Ініціювати, розробляти та організовувати впровадження інноваційних проєктів на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
РН14 Розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та інших організацій публічної сфери. РН15. Розробляти та викладати спеціальні навчальні дисципліни з питань публічного управління та адміністрування у закладах вищої освіти.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі НПП, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітньої та/або професійної кваліфікації науковопедагогічних працівників та п.38 Ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 150 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернетi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньопрофесійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУЗП: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: