Профіль освітньої програми

Управління проектами
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України 7 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчаннянемає
Кваліфікація в дипломімагістр з управління проектами
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку levchenkon65@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління проектами, набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Об’єкт вивчення - управління організаціями та їх підрозділами. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, - принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; - концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипатив-ного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті Методи, методики та технології: - загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); - методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). - методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); - технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійний акцент на здатності розробляти та реалізовувати проекти у різних сферах діяльності, використання методів бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу і пропозиції їх вирішення, вибору найбільш раціональних методів роботи підприємства, проведення наукових досліджень
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування. Підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління проектами, набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Ключові слова: менеджмент, управління проектами, управління потенціалом, управління ризиками
Особливості програми: Унікальність вибіркових освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на управлінні проектами в різних сферах економіки. Характерною особливістю програми є підготовка професіоналів, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач з економіки підприємства, набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, здібних до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Фокусування на інтегрованому підході до підготовки здобувачів вищої освіти шляхом структурно-логічної композиції теоретичних і прикладних дисциплін, управлінських і соціокультурних освітніх компонентів. Унікальність вибіркових освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на прийнятті управлінських рішень в різних сферах економіки. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки професіоналів для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Професіонали з управління проектами підготовлені до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010: N – Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Професіонали з управління проектами можуть займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань Національного класифікатору України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010). Розвиток професійних можливостей передбачає також заснування та самостійне/партнерське ведення власної справи. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр з економіки підприємства підготовлений до роботи: 121 Business Services and Administration Managers.
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на третьому (освітньо–науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень; - набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom У період карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021 р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, тестування, презентації проектів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня знань, а також набутих компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №1165 від 29.10.18 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr-1.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК2 Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів
СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани
СК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту
СК4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації
СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми
СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість
СК8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію
СК10 Здатність до управління організацією та її розвитком

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
ПРН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення
ПРН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями
ПРН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї
ПРН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
ПРН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
ПРН7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
ПРН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією
ПРН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
ПРН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
ПРН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом)
ПРН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально – методичної та науково – дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень С та В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, власний комп’ютерний клас, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, Central Desktop та Basecamp. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів у відповідності до Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти НУ «Запорізька політехніка» від 06.2021 р.
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.