Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Управління проектами
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Інноваційний менеджмент4Екзамен
ОК 2Інформаційні технології в управлінні проектами4Залік
ОК 3Кваліфікаційна робота24
ОК 4Комунікації та лідерство в управлінні проектами4Екзамен
ОК 5Переддипломна практика6Диф. залік
ОК 6Психологія управління та конфліктологія3Залік
ОК 7Самоменеджмент4Екзамен
ОК 8Стратегічний менеджмент5Екзамен, КР
ОК 9Управління командою3Залік
ОК 10Управління потенціалом4Екзамен
ОК 11Управління проектами5Екзамен, КР
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:66
Вибіркові компоненти
24
Загальний обсяг вибіркових компонентів:2426.67%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ90