Профіль освітньої програми

Програмні засоби електричної інженерії
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України –6 рівень, FQ-EHEA –перший цикл, ЕQF-LLL –6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти, ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку tikhovod@ya.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-технічний простір фахівця ступеня бакалавра з електроенергетики, електротехніка та електромеханіки, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі електричної інженерії, зокрема, проектування, модернізації, реалізації, запуску та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних систем та комплексів із застосуванням сучасних програмних засобів
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкти вивчення та діяльності: підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій; виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи. Ціль навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, моделювання, оптимізація та аналіз режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Методи, методики та технології: аналітичні методи розрахунку електричних кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами, електричних навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання. Інструменти та обладнання: контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, комп’ютери.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із врахуванням сучасного стану розвитку електричної інженерії, орієнтує на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: розробка, модернізація, впровадження, випробування, експлуатація та діагностика електроенергетичних, електротехнічних, електроме-ханічних систем та комплексів. Ключові слова: електроенергія, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, енергозбереження, енергоменджмент, енергоефективність, програмні засоби, автоматизація, пристрої, системи та комплекси
Особливості програми: Загальна вища освіта в галузі електричної інженерії, спрямована на вивчення засобів, способів і методів застосування електричної енергії, керування її потоками та перетворення інших видів енергії в електричну та навпаки, зокрема високоефективних електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних систем та комплексів, електротехнічного та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, побуту та спеціального призначення із застосуванням комп’ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації. Опанування додаткових фундаментальних та професійно-орієнтованих освітніх компонентів, спрямованих, зокрема, вивчення, розробка та застосування сучасних програмних засобів для проектування, вдосконалення, експлуатації, моніторингу, забезпечення якості, надійності, відмовостійкості та енергоефективності електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних систем та комплексів, що в сукупності забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності. Спрямована на формування у здобувача здатності визначати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі знань 14 «Електрична інженерія» в межах спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Програма надає здобувачам можливість вільного вибору навчальних дисциплін згідно з профілем кафедри. Викладання окремих освітніх компонентів здійснюється англійською мовою Проведення практики студентів на виробництвах галузі.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з класифікатором професій ДК 003:2010 випуск-ники можуть виконувати різні види професійних робіт за профілем спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Можлива професійна сертифікація.
Подальше навчання: Мають право на продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та/або набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми і лабораторні роботи, курсові проєкти; технологія змішаного навчання, практики; виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Оцінювання: Рейтингова система оцінювання (100-бальна за ЄКТС), усні та письмові екзамени, тестування
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики та інженерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситу-аціях.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-мації з різних джерел.
ЗК6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК7 Здатність працювати в команді.
ЗК8 Здатність працювати автономно.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, ку-льтурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність вирішувати практичні задачі із застосу-ванням систем автоматизованого проектування і розра-хунків (САПР).
ФК2 Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.
ФК3 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і під-станцій та техніки високих напруг
ФК4 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами мет-рології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики.
ФК5 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу.
ФК6 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виро-бництва, передачі та розподілення електричної енергії.
ФК7 Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.
ФК8 Здатність виконувати професійні обов’язки із до-триманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.
ФК9 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електро-механічного устаткування.
ФК10 Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
ФК11 Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.
ФК12 Здатність вирішувати задачі проектування та моде-рнізації, електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних систем та комплексів із застосуванням сучасних програмних засобів.
ФК13 Здатність вирішувати задачі моніторингу, діагностики, енергоефективної та надійної експлуатації електро-енергетичних, електротехнічних, електромеханічних систем та комплексів із застосуванням сучасних програмних засобів.
ФК14 Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення для електричної інженерії включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
ФК15 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення для вирішення проблем і задач електричної інженерії.
ФК16 Здатність проектувати та розробляти програмне за-безпечення для електричної інженерії із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, структурного та об’єктно-орієнтованого.
ФК17 Здатність обґрунтовувати вибір архітектури та вміти розробляти прикладне програмне забезпечення для комп’ютерних та мікропроцесорних систем електричної інженерії.
ФК18 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних для задач електричної інженерії.
ФК19 Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення для електричної інженерії у відповідності з вимогами замовника, техніч-ним завданням та стандартами.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР2 Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимі-рювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
ПР3 Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР4 Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідрое-нергетичних та сонячних енергетичних установок.
ПР5 Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку елек-тричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР6 Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професій-ній діяльності.
ПР7 Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
ПР8 Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу елект-ромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.
ПР9 Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електрое-нергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
ПР10 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та дос-товірність.
ПР11 Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
ПР12 Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР13 Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для ус-пішного економічного розвитку країни.
ПР14 Розуміти принципи європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР15 Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
ПР16 Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та ви-робничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР17 Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.
ПР18 Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
ПР19 Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
ПР20 Здатність застосовувати та розробляти сучасні програмні засоби для проєктування модернізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів.
ПР21 Здатність застосовувати та розробляти сучасні програмні засоби для вирішення задач моніторингу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів.
ПР22 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного за-безпечення для електричної інженерії.
ПР23 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення для електричної інженерії та структур даних і знань.
ПР24 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчис-лювальних засобів інженерії програмного забезпечення для електричної інженерії.
ПР25 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм для електричної інженерії, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних та мікропроцесорних систем, знати архітектури комп’ютерних та мікропроцесорних систем.
ПР26 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних для вирішення задач електричної інженерії.
ПР27 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення електричної інженерії.
ПР28 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забез-печення електричної інженерії.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Використання обладнання для проведення лекцій у форматі презентацій, мережевих технологій, зокрема на платформі дистанційного навчання Moodle.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Користування Науково-технічною бібліотекою НУ «Запорізька політехніка».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можливість укладення угод про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо.
Міжнародна кредитна мобільність: Можливе укладення угод про міжнародну академічну мобільність, про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе, після вивчення курсу української мови
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенерге-тика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, та присуджується йому сту-пінь бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на відсутність академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенерге-тика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, та присуджується йому ступінь бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на відсутність академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».