Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма: Програмні засоби електричної інженерії
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Українська мова за професійним спряму-ванням3Екзамен
ОК 2Історія науки і техніки3Залік
ОК 3Основи здорового способу життя3Залік
ОК 4Іноземна мова6Залік
ОК 5БЖД та охорона праці в енергетиці3Залік
ОК 6Політико-правова система України3Залік
ОК 7Логіка та філософія мислення3Залік
ОК 8Електротехнічні матеріали3Залік
ОК 9Вища математика19Екзамен
ОК 10Загальна фізика11Екзамен
ОК 11Основи метрології та електричних вимірювань3Екзамен
ОК 12Теоретичні основи електротехніки6Екзамен
ОК 13Основи програмування та програмної інженерії6Екзамен
ОК 14Основи електроенергетики3Залік
ОК 15Відновлювальна енергетика3Залік
ОК 16Електричні апарати6Екзамен
ОК 17Електричні машини6Залік
ОК 18Електричні системи та мережі3Залік
ОК 19Об’єктно-орієнтоване програмування6Екзамен
ОК 20Техніка високих напруг3Екзамен
ОК 21Системи захисту та автоматики3Екзамен
ОК 22Архітектура комп’ютерних та мікропроцесорних систем4.5Залік
ОК 23Автоматизований електропривод6Залік
ОК 24Виробнича практика4.5Екзамен
ОК 25Електричні станції та підстанції3Залік
ОК 26Основи автоматизованого проєктування ЕТП6Екзамен
ОК 27Розрахункові програмні пакети електричної інженерії6Екзамен
ОК 28Бази даних6Залік
ОК 29Системи моніторингу та діагностики ЕТП 6Диф. залік
ОК 30Якість програмного забезпечення та тесту-вання6Залік
ОК 31Випробування, експлуатація та ремонт ЕТП6Екзамен
ОК 32Інженерне проєктування ЕТП6Залік
ОК 33Переддипломна практика4.5Диф. залік
ОК 34Дипломне проектування9Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:178.5
Вибіркові компоненти
61.5
Загальний обсяг вибіркових компонентів:61.525.63%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240