Профіль освітньої програми

Менеджмент організацій та адміністрування
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень
Обмеження щодо форм навчаннябез обмежень
Кваліфікація в дипломіБакалавр з менеджменту
Передумови вступуповна загальна середня освіта, ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста); - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка» https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку pulina@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями різних видів економічної діяльності
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». Освітньої програми «Менеджмент організацій та адміністрування» Ключові слова: менеджмент організацій, функціональні сфери менеджменту, стратегічне управління.
Особливості програми: Особливість ОП полягає в підготовці менеджерів для підприємств промислового комплексу, малого та середнього бізнесу, установ та організацій Запорізького регіону, ґрунтуючись на стратегіях регіонального розвитку області в умовах цифрової трансформації підприємств. Ця особливість обумовлена вимогам Запорізького регіону,який характеризується саме високим рівнем промислового розвитку.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності); 3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 343 Технічний фахівець в галузі управління
Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технології проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Moodle, самонавчання, навчання на основі участі у виконанні наукових досліджень, розробки проектів розвитку територіальних громад. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра, ситуаційні завдання, індивідуальні і групові форми, тренінги. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених у репозитарію НУ «Запорізька політехніка» та на платформі Moodle. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії ЗВО для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компететностей.
Оцінювання: Положення про організацію освітнього процесу Національного університету “Запорізька політехніка” https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf П. 4.4
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК14 Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК16 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК17 Здатність працювати автономно.
ЗК18 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації.
ФК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
ФК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації.
ФК4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
ФК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
ФК6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
ФК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
ФК8 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
ФК9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
ФК10 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
ФК11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
ФК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
ФК13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК15 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК16 Здатність формулювати завдання оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень;
ФК17 Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РН2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
РН7 Виявляти навички організаційного проектування.
РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН18 Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління та проектування складних систем
РН19 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва."

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників та п. 38 Ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» на території України чи поза її межами визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/ Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» або його основними структурними підрозділами та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або структурного підрозділу
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або структурного підрозділу