Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент організацій та адміністрування
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Вища та прикладна математика9Екзамен
ОК 2Інформаційні системи та технології9Екзамен
ОК 3Психологія4Екзамен
ОК 4Вступ до спеціальності 4Залік
ОК 5Соціологія3Залік
ОК 6Історія та культура України 6Екзамен
ОК 7Менеджмент8Екзамен, КР
ОК 8Економічна теорія8Екзамен
ОК 9Економіка і фінанси підприємства8Екзамен, КР
ОК 10Статистика4Залік
ОК 11Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)5Екзамен
ОК 12Державне та регіональне управління4Залік
ОК 13Міжнародні економічні відносини4Залік
ОК 14Філософія3Екзамен
ОК 15Управління персоналом4Екзамен
ОК 16Планування та організація підприємницької діяльності4Залік
ОК 17Маркетинг4Екзамен
ОК 18Облік і аудит 4Екзамен
ОК 19Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4Залік
ОК 20Операційний менеджмент5.5Екзамен, КР
ОК 21Логістика4Екзамен
ОК 22Адміністративний менеджмент4Екзамен
ОК 23Стратегічне управління4Екзамен
ОК 24Антикризове управління 4Залік
ОК 25Інвестиційний менеджмент 4Екзамен
ОК 26Управління інноваціями 3.5Екзамен
ОК 27Сучасні теорії організації3.5Екзамен
ОК 28Цифрова трансформація підприємств та організацій3.5Залік
ОК 29Українська культура в європейському контексті3Екзамен
ОК 30Політико-правова система України 3Залік
ОК 31Іноземна мова6Екзамен
ОК 32Українська мова за професійним спрямуванням3Екзамен
ОК 33Цивільний захист і охорона праці в галузі3Диф. залік
ОК 34Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку3Залік
ОК 35Навчальна (ознайомча) практика3Диф. залік
ОК 36Виробнича (загальноекономічна) практика4.5Диф. залік
ОК 37Переддипломна практика4.5Диф. залік
ОК 38Дипломування9Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:177
Вибіркові компоненти
63
Загальний обсяг вибіркових компонентів:6326.25%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240