Профіль освітньої програми

Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
Спеціальність173 Авіоніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний. На базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС. На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») не більше 180 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 17 – Електроніка та телекомунікації та 14 – Електрична інженерія, і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHЕA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з авіоніки
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» На базі повної загальної середньої освіти, освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня бакалавра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку pirozhok@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних на ринку праці фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми використання і впровадження систем та пристроїв авіоніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та/або діяльності: автоматизовані та автоматичні системи керування авіаційними та ракетнокосмічними об’єктами та системами, їх інформаційне забезпечення. Цілі навчання: підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми використання і впровадження систем та пристроїв авіоніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи у сфері динаміки польоту, систем керування літальних апаратів, електронної та мікропроцесорної техніки систем авіоніки та навігації Методи, методики та технології: методи, методики, технології проектування, дослідження та випробування систем авіоніки Інструменти та обладнання: стенди та імітаційні програмні комплекси для моделювання систем авіоніки; інформаційновимірювальні системи і прилади; системи автоматичного керування, обчислювальні засоби, мікропроцесорні системи керування бортовим та наземним обладнанням
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма
Основний фокус освітньої програми: Підготовка освітньо-професійних кадрів у галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» спеціальності 173 «Авіоніка», у сфері проектування та дослідження електротехнічного комплексу літальних апаратів. Ключові слова: електротехнічний комплекс, літальний апарат, електромеханічна система, мікропроцесорна система, бортова мережа
Особливості програми: Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі електроніки та телекомунікацій; виконання курсових проєктів та робіт; виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. Можливість реалізувати частину практичної підготовки в АТ «Мотор Січ»
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 3113 Технічний фахівець-електрик 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій
Подальше навчання: Можливе подальше продовження навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентрове, проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язування проблем і задач з використанням платформи Moodle; виконання проєктів, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи з використанням підручників, посібників, періодичних наукових видань, використання мережі інтернет
Оцінювання: Усні та письмові екзамени, заліки, поточний контроль, захист курсових проєктів та курсових робіт. Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) у формі дипломного проєкту (ДП) або дипломної роботи (ДР)
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми авіоніки та систем керування під час професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК8 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність здійснювати професійну діяльність у сфері авіоніки автономно і відповідально, дотримуючись законодавчої та нормативно-правової бази, а також державних та міжнародних вимог.
ФК2 Здатність використовувати основи електроніки, схемотехніки при розв’язанні практичних завдань авіоніки.
ФК3 Здатність розробляти і програмувати мікропроцесорні системи керування.
ФК4 Здатність до аналізу та синтезу систем керування літальних апаратів.
ФК5 Здатність розробляти авіоніку літальних апаратів та системи наземних комплексів із використанням інформаційних технологій.
ФК6 Здатність математично описувати і моделювати фізичні процеси в системах керування літальних апаратів.
ФК7 Здатність проектувати прилади та системи авіоніки із використанням автоматизованих систем.
ФК8 Здатність описувати і використовувати сучасні технології виготовлення систем авіоніки.
ФК9 Здатність оцінювати технічні і економічні характеристики систем та пристроїв авіоніки.
ФК10 Здатність обґрунтовувати прийняті рішення, ефективно працювати автономно та у складі колективу.
ФК11 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з автоматизацією процесів засобами мікропроцесорної техніки.
ФК12 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електронного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
ФК13 Здатність застосовувати загальногуманітарні знання в межах засвоєння предметної області та розуміння професії; навички міжособистісної взаємодії.
ФК14 Здатність використовувати набуті знання, вміння та навики в обраній за фахом практичній роботі.
ФК15 Здатність аналізувати, вибирати та застосовувати обладнання у відповідності до типу літального апарату, його призначення та використання.
ФК16 Здатність аналізувати фізичні процеси, що відбуваються в технічних системах при нормованих рівнях навантаження виконавчих механізмів певного об’єкта.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Адаптуватися до змін технологій професійної діяльності, прогнозувати їх вплив на кінцевий результат.
РН2 Автономно отримувати нові знання в своїй предметній та суміжних областях з різних джерел для ефективного розв‘язання спеціалізованих задач професійної діяльності
РН3 Відповідально та кваліфіковано ставити та вирішувати задачі, пов’язані зі створенням приладів і систем авіоніки
РН4 Розуміти стан і перспективи розвитку предметної області
РН5 Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності
РН6 Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у професійній діяльності
РН7 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово
РН8 Розуміти принципи права і правові засади професійної діяльності в сфері авіоніки
РН9 Розуміння сучасних філософських теорій і основних набутків світової і національної культури, їх творче осмислення та навички застосування у професійній діяльності, зокрема, при спілкуванні з колегами
РН10 Ефективно планувати і організовувати свій робочий час, підтримувати власні здоров’я та працездатність, у тому числі за допомогою активного відпочинку та здорового способу життя
РН11 Розробляти технічні вимоги до систем та пристроїв авіоніки; здійснювати проектування систем та пристроїв авіоніки з урахуванням вимог замовника та нормативнотехнічної документації
РН12 Аналізувати, розраховувати та проектувати електричні та електронні системи авіоніки.
РН13 Розробляти та програмувати мікропроцесорні системи керування.
РН14 Застосовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення функціонування літальних апаратів та наземних комплексів
РН15 Розробляти математичні моделі літальних апаратів як об’єктів керування
РН16 Вміти описувати інформаційні процеси, пов’язані з авіонікою, аналізувати їх завадостійкість
РН17 Вміти створювати радіоелектронну апаратуру та прилади літальних апаратів і наземних комплексів із використанням систем автоматизованого проектування
РН18 Забезпечувати технологічність виготовлення систем авіоніки сучасними конструкторськими, в тому числі автоматизованими та експериментальними, засобами
РН19 Оцінювати технічні і економічні характеристики прийнятих рішень для забезпечення ефективності та високої якості розробок
РН20 Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів
РН21 Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів
РН22 Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки
РН23 Чітко представляти фізичні процеси, що відбуваються в технічних системах при нормованих рівнях навантаження виконавчих механізмів певного об’єкта, та передбачати до яких наслідків може призвести їх порушення
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Використання сучасного обладнання електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua Наукова бібліотека: навчальний процес забезпечено підручниками, довідковою літературою, методичними забезпечення виданнями викладачів кафедри. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю. https://library.zp.edu.ua Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. Електронні навчальні курси http://eir.zp.edu.ua
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗВО України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 173 «Авіоніка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з авіоніки. Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозиторії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 173 «Авіоніка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з авіоніки. Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозиторії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозиторії НУ «Запорізька політехніка».